Zweckentfriemung vu Wunnhaiser: Konnt d’Gesetz vun 2015 dës Praxis bremsen?

Fir géint d’Praxis vu der Zweckentfriemung vu Logementer fir professionell Zwecker virzegoen, huet de Legislateur 2015 d’Gesetz vum 21. September 2006 iwwert de Bail zu Wunnzwecker ëmgeännert. Säitdem gëllt a Saache Changement vun der Affektatioun vun engem Gebai just nach d’Gesetz vum 19. Juli 2004 iwwert d’kommunal Bebauung an d’städtesch Entwécklung.

An dem Kontext wëll den LSAP-Deputéierten Franz Fayot an enger parlamentarescher Fro vum Logementsminister gewuer ginn, ob dësen, zwee Joer nom Akraafttriede vum Gesetz vum 5. August 2015 en éischte Bilan kann zéien iwwert d’Manéier wéi d’Gemenge géint d’Praxis vu der Zweckentfriemung vu Logementer virginn.

Och freet den LSAP-Politiker ob de Minister statistesch Donnéeën huet, iwwert d’Zuel vun den Ëmwandlunge vu Wunngebaier bzw. iwwert d’Rekonversioun vu Gebaier zu hirer ursprénglecher Bestëmmung. Weider wëll de Franz Fayot wëssen, ob de Minister Donnéeën huet iwwert Zuel vun ëffentleche Servicer, déi hir Büroen an urspréngleche Wunngebaier verlooss hunn, nodeems déi entspriechend Ausnamereegelung ofgeschaaft gouf a schliisslech wéi vill Gemengen e Reglement decidéiert hunn, dat Proprietären dozou verflicht, eidel Logementer ze mellen.

 


 

Monsieur Mars di Bartolomeo
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

                                                                                                                            Luxembourg, le 13 juillet 2017

 

Monsieur le Président,

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaite poser la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre du Logement.

Pour lutter contre la pratique de la mésaffectation de logements à des fins professionnelles, le législateur avait procédé, en 2015, à la modification de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Depuis lors, seules les dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 sur l’aménagement communal et le développement urbain sont applicables en matière de changement d’affectation d’une construction.

Dans ce contexte, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre du Logement :

  • Deux ans après l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 2015 susmentionnée, Monsieur le Ministre peut-il dresser un premier bilan sur la manière dont les communes s’engagent contre la pratique de mésaffectation des immeubles d’habitation ?
  • Monsieur le Ministre dispose-t-il de données statistiques sur le nombre de conversions non autorisées d’immeubles réservés à l’habitation, ainsi que sur le nombre d’immeubles réaffectés à leur destination initiale depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée ?
  • Monsieur le Ministre dispose-t-il de données renseignant sur le nombre de services publics ayant quitté leurs bureaux installés dans des immeubles initialement destinés à l’habitation, suite à l’abolition de l’exception légale dont ils bénéficiaient en vertu de l’ancien article 27, paragraphe (1), 2e alinéa de la loi sur le bail à loyer ?
  • Combien de communes ont adopté un règlement communal en vertu du nouvel article 27 de la loi modifiée sur le bail à loyer, obligeant les propriétaires à déclarer les logements non occupés ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

 

Franz Fayot
Député

Facebook
Twitter