Wéini ass eng permanent Videoiwwerwaachung vu Prisonéier méiglech?

Ee vun de presuméierten Attentäter vu Paräis a vu Saint-Denis vum 13. November 2015, den sech aktuell an Untersuchungshaft befënnt, huet baséierend um Artikel 8 vun der europäescher Mënscherechtskonventioun seng permanent Iwwerwaachung per Videokamera kontestéiert. Den 28. Juli huet de Référésriichter vum franséische Staatsrot de Rejet vun der Demande fir d’Videoiwwerwaachung auszesetze confirméiert. Si waren der Meenung, dass weder d’Gesetz, dat dës Videoiwwerwachung erlabt, nach d’Applikatioun, an dësem Fall eng Verletzung vum Privatliewe vum Betreffende géing duerstellen.

Besonnesch hunn d’Riichter ervirgehuewen, dass dës Moossnam justifiéiert wier duerch de Kontext vun terroristeschen Attentater a Frankräich an d’Presomptioun, dass den Inhaftéierten d’Ënnerstëtzung vun enger internationaler terroristescher Organisatioun huet.

Dës Moossnam gouf op Basis vun engem Arrêté vum Justizminister vum 9. Juni 2016 geholl, säitdem goufen d’Dispositiounen am Gesetz vum 21. Juli 2016 iwwerholl, dat den Noutstand verlängert huet.

An dësem Zesummenhang wëll den LSAP-Fraktiounschef Alex Bodry elo an enger parlamentarescher Fro vum Justizminister gewuer ginn, ob et scho Fäll gouf zu Lëtzebuerg, wou Prisonéier permanent mat Video iwwerwaacht goufen an ob esou eng Mesure bei der aktueller Gesetzeslag, ouni Noutstand, envisageabel am Grand-Duché ass. Weider freet den Alex Bodry wen déi kompetent Autoritéit ass fir esou eng Moossnam ze ordonnéieren, op wéi enger legaler Basis a wat d’Konditioune fir d’Ëmsetzung vun esou engem Dispositif wieren. Schliisslech freet hien, wat déi aktuell Dispositioune sinn, fir d’Necessitéit an d’Proportionalitéit vun der Ëmsetzung vun esou enger Moossnahm ze evaluéieren an no wéi enger kontradiktorescher Prozedur dës regelméisseg kéint nei examinéiert ginn.


 

Monsieur Mars Di Bartolomeo
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

Luxembourg, le 3 août 2016

 

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 de notre règlement interne, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la Justice :

L’un des auteurs présumés des attentats de Paris et Saint-Denis du 13 novembre 2015 actuellement en détention provisoire en France a contesté au regard de l’article 8 de la CEDH la vidéosurveillance permanente dont il fait l’objet.

En date du 28 juillet 2016 les Juges des référés du Conseil d’État français ont confirmé le rejet de sa demande de suspension de la vidéosurveillance.

Ils ont estimé que ni la loi autorisant cette vidéosurveillance, ni son application au requérant ne portaient une atteinte excessive à la vie privée de l’intéressé.

En particulier, les Juges des référés ont relevé que cette mesure se justifiait par le contexte d’attentats terroristes en France et la présomption que le requérant bénéficie du soutien d’une organisation terroriste internationale.

Cette mesure avait été prise sur base d’un arrêté du Garde des Sceaux du 9 juin 2016, depuis les dispositions ont été reprises dans la loi du 21 juillet 2016 qui a prolongé l’état d’urgence.

Au vu de ce qui précède, je souhaite poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de la Justice :

  1. Y a-t-il déjà eu des cas de détenus qui ont fait l’objet d’une vidéosurveillance permanente au Grand-Duché de Luxembourg ?
  1. Une vidéosurveillance permanente serait-elle envisageable au Grand-duché de Luxembourg en l’état actuel des dispositions législatives, même en dehors de tout état d’urgence ?
  1. Quelle serait l’autorité compétente pour l’ordonner ? Sur quelle base légale ? Et quelles seraient les conditions de la mise en place d’un tel dispositif ?
  1. Quelles sont les dispositions actuelles permettant d’évaluer la nécessité et la proportionnalité de la mise en place d’une telle mesure et selon quelle procédure contradictoire pourrait- elle faire l’objet d’un réexamen régulier ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Alex Bodry

Député

 

Facebook
Twitter