=> Hei d’Äntwert vum Minister: Question parlemenaire – leichte Sprache

_____________________________

Här Präsident,

sou wéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Educatiounsminister weiderzeleeden.

De Bildungsministère huet an dem aktuellen an am dem vergaangene Schouljoer vill méi op direktem Wee mat den Eltere vun de scolariséierte Kanner kommunizéiert ewéi dat soss de Fall ass. Dëst virun allem fir déi aussergewéinlech Mesuren zu erklären, déi hu misse geholl ginn, am Kader vun der Lutte géint eng Verbreedung vum Corona-Virus. Leider hunn awer hautdesdaags net all Elteren d’Méiglechkeet, fir déi offiziell Texter a Kommunikatiounen ëmmer richteg ze verstoen. Dëst huet sproochlech Ursaachen, awer net nëmmen. Dobäi kënnt, dat d’Thematik ronderëm Pandemie eng komplex Matière ass. Entspriechend si verschidden Texter heiansdo relativ komplizéiert verfaasst. Et ginn allerdéngs Méiglechkeeten, op eng sougenannten “leichte Sprache” zeréckzegräifen, déi ënnert anerem méi bildlech ass, an dofir och méi verständlech ass. Eng Hëllef bei der Realiséierung an Ausschaffen vu sou Texter a “leichter Sprache” kann do de Service “Klaro”, vun der APEMH (Association des parents d’enfants mentalement handicapés) sinn.

An deem Zesummenhang well ech dem Här Minister fir Educatioun a Fuerschung dës Froe stellen:

Mat déiwem Respekt,

Simone Asselborn-Bintz
Deputéiert