Wéi gesäit d´Covid-Strategie bei deene Jonken am Summer a fir d´Rentrée aus?

Neiegkeeten, Parlamentaresch Froen

Här Präsident,

sou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Educatiounsminister weiderzeleeden.

Déi lescht Méint vum Schouljoer 2020/2021 kruten d’Schüler d’Méiglechkeet, zweemol an der Woch een Covid-19 Auto-Schnelltest ze maachen, fir den Unterrecht sou sécher wéi méiglech ze halen. Och d’Droen vun den Masken an der Schoul ass bis de 15. Juli bäibehale ginn.

Déi Jugendlech tëscht 12 -18 Joer hunn dernieft alleguerten d’Méiglechkeet kritt, fir sech impfen ze loossen. D’Kanner ënner 12 Joer allerdéngs kënnen net geimpft ginn a sinn dem Virus am Meeschten ausgesat, och an der Summervakanz a warscheinlech och bei der Schoulrentrée am September.

An deem Zesummenhang well ech dem Här Educatiounsminister dës Froe stellen:

  • Gëtt et fir d’Kanner ënner 12 Joer eng Teststrategie fir d’Vakanzenaktivitéiten, fir d’Summerschool a fir d’Schoulrentrée 2021/22 ?
  • De Minister huet ugekënnegt, am Schouljoer 21/22 wann méiglech keng Maskeflicht méi an de Schoulen anzeféieren. Wéini an op Grond vu wéi enge Critèren wëll de Minister duerzou eng definitiv Decisioun huelen ?
  • Gëtt d’Opportunitéit vun der d’Installatioun vu Loftfilteranlagen an de Gebaier vum Enseignement Fondamental iwwert de Summer gepréift, fir méi Schutz an de Schoulen ze bidden?
  • Wéi fält de Bilan vun den CO2-Moossgeräter aus? Sollen dës och no der Rentrée weiderhin agesat ginn?

Mat déiwem Respekt,
Francine Closener
Deputéiert