Verkéiersschëlter: Wéi oft gëtt d’Lisibilitéit iwwerpréift bzw. wéi oft gi se gebotzt?

Neiegkeeten, Parlamentaresch Froen

Vill Verkéiersschëlter sinn net ganz propper, esou dass se nëmme schwéier lieserlech sinn an dat sougut vun no ewéi vu wäit. De Signalisatiounspanneau vun der Sortie Nr. 3 Dudelange-Centre op der A3 ass nëmmen ee vu ville Beispiller.

Dës Problematik gëtt nach duerch d’Däischtert verstäerkt. Fir Chaufferen, déi sech net auskenne bzw. fir vill eeler Chauffeure kënnen déi schlecht lieserlech Schëlter zu enger schlechter Orientéierung an domadder direkt verbonnen zu Fuerfeeler féieren.

Insofern Verkéiersschëlter ëmmer musse visibel a lisibel sinn, freet d’LSAP-Deputéiert Claudia Dall’Agnol elo an enger parlamentarescher Fro beim zoustännegen Infrastrukturminister no, ob d’Stroossebauverwaltung (“Ponts & Chaussées”) regelméisseg d’Propretéit an d’Liesbarkeet vun de Verkéiersschëlter iwwerpréift an a wéi engem Rhythmus dës, virun allem op den Autobunnen an op den Nationalstroossen, gebotzt ginn.

 


 

Monsieur Mars Di Bartolomeo
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

Luxembourg, le 9 novembre 2017

 

Monsieur le Président,

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaite poser la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures au sujet des panneaux de signalisation routière.

Il s’avère que de nombreux panneaux de signalisation routière se trouvent dans un mauvais état de propreté, rendant leur lisibilité difficile, tant de loin que de près. Le panneau de signalisation directionnelle à la sortie n°3 Dudelange-Centre sur l’autoroute A3 n’en est qu’un exemple parmi d’autres.

Cette problématique est encore plus importante pendant l’obscurité. Ainsi, pour des conducteurs peu familiers des lieux et pour bon nombre de conducteurs âgés, le mauvais état de lisibilité des panneaux cause des fautes de conduite directement induites par l’impossibilité de s’orienter correctement.

Dans la mesure où les panneaux de signalisation doivent toujours être visibles et lisibles, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre :

  • L’Administration des Ponts et Chaussées effectue-t-elle régulièrement des contrôles concernant l’état de propreté et de lisibilité des panneaux de signalisation routière ?
  • A quel rythme se fait le nettoyage des panneaux de signalisation (directionnelle), notamment sur les autoroutes et les routes nationales ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Claudia Dall’Agnol
Députée