#lsapgemengsuessem op Besuch beim FC The Belval Bieles (Bieles vs. Schëffleng)