Membres du conseil communal

guy-pettinger_fotor sylvie_fotor marianne_fotor dan_fotor wagner-s_64a8013_pp_fotor
Guy PETTINGER Sylvie ASSELBORN Marianne DUBLIN-FELTEN Daniel FALZANI Sammy Wagener
Buergermeeschter / Bourgmestre Gemengeconseiller / Conseillère communale Gemengeconseiller / Conseillère communale Gemengeconseiller / Conseiller communal Schäffen / Echevin