Sinn d’Pompjeeë geschoult fir Läschaarbechten bei Gebaier mat Solarplacken a bei elektreschen Autoen?

Solarplacke mat deenen d’Sonneliicht a Gläichstroum ëmgewandelt gëtt verzeechnen aus Ëmwelt- an Nohaltegkeetsgrenn a well se vu staatlecher Säit entspriechend subventionéiert ginn, säit Joren, esougutt bei privaten ewéi professionelle Gebaier, e considerabelen Opschwong.

Dës Placke kënnen ënnert verschiddenen Ëmstänn (als Folleg vun z.B. engem Kuerzschluss, engem Blëtzaschlag, enger falscher Konzeptioun,…) zu engem Brand féieren bzw. d’Bekämpfung vu Bränn, déi aner Ursaachen hunn, erschwéieren. Am Fall vun engem Brand an engem Gebai dat mat Solarplacken equipéiert ass, gëtt d’Interventioun vun de Pompjeeën erschwéiert duerch eng Rei vu Risiken.

Dës Risike sinn elektrescher (et wier net méiglech d’elektresch Produktioun onmëttelbar ze stoppen trotz deenen existente Sécherheetsmoossnamen) oder chemescher Natur (de Cadmiumtellur, de bei de Placke verschafft gëtt, setzt am Brandfall extrem gëfteg Gase fräi). Opgrond vun der Fragilitéit vum Material, besteet ausserdeem nach e Risiko vun enger Chute a Glasspläiter oder aner Stécker vun de Placke risquéieren d’Pompjeeën ze blesséieren.

Aus dëse Grënn hu verschidde Länner (Frankräich an Däitschland besonnesch) verschidden Etuden duerchgefouert fir kënnen engersäits Präventivmoossnamen ze formuléieren am Zesummenhang mat der Installatioun fir déi Professionell vum Secteur an anerersäits Recommandatioune fir d’Pompjeeë fir de Fall vun enger Interventioun op engem Gebai mat Solarplacken.

An engem ähnleche Kontext stellen och elektresch oder hybrid Gefierer am Brandfall eng besonnesch Erausfuerderung fir d’Hëllefskräften duer. Dës Gefierer sinn equipéiert mat staarken Traktiounsbatterien am Héichspannungsberäich, déi bei engem Brand en elektresche Risiko duerstellen, ouni ze vergiessen, dass se chemesch Substanzen enthaalen déi mam Feier a mam Läschwaasser reagéieren (Explosiounsgefor, …).

An dem Kontext wëll den LSAP-Deputéierten Yves Cruchten an enger parlamentarescher Fro vum Inneminister a vum Nohaltegkeetsminister gewuer ginn, ob et Statistiken iwwert Bränn bei Photovoltaikanlage bzw. Elektroautoe gëtt, wat déi genau Grënn bei deene bekannte Bränn waren an ob Solarplacken (bzw. Elektro- an Hybridautoen) besonnesch Conformitéitskritäre mussen erfëllen, a wa jo, wen déi iwwerpréift. Och freet den LSAP-Politiker ob et zu Lëtzebuerg, ähnlech ewéi a Frankräich oder Däitschland en Handbuch fir Pompjee mat Recommandatioune fir de Brandfall mat Solarplacken (oder Elektroautoen) gëtt oder ob d’Pompjee speziell fir dës Fäll geschoult ginn?

 


 

Monsieur Mars Di Bartolomeo
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

Luxembourg, le 13 février 2017

 

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de l’Intérieur et à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures.

Les panneaux photovoltaïques permettant de transformer directement la lumière solaire en courant continu connaissent pour des raisons environnementales et de développement durable et en raison d’un politique de subventionnement conséquente, aussi bien dans le domaine des habitations que dans le domaine des constructions à vocation professionnelle, un essor considérable depuis quelques années.

Or, il s’avère que ces panneaux peuvent dans certaines circonstances être à l’origine d’incendies (suite p.ex. à un court-circuit, un impact de foudre, une mauvaise conception, …) respectivement entraver les mesures déployées pour combattre un incendie d’une autre origine. En effet, en cas d’incendie dans un bâtiment équipé de panneaux solaires, l’intervention des pompiers reste difficile compte tenu des différents risques auxquels ils sont exposés.

Ces risques sont d’ordre électrique (d’après mes informations, il n’est pas possible d’arrêter de manière instantanée la production d’électricité même avec les différentes mesures de sécurité en place) ou d’ordre chimique (lors d’un incendie, le tellure de cadmium nécessaire à la fabrication des panneaux dégage un gaz hautement toxique). De plus, compte tenu de la fragilité des matériaux, il existe un risque de chute et lors d’une intervention dans le bâtiment, la présence de débris de verre ou la chute de morceaux de panneaux risquent de blesser les pompiers.

Par conséquent, certains pays (la France et l’Allemagne, notamment) ont réalisé différentes études afin de formuler, d’un côté, des mesures globales de prévention à mettre en place (ne se limitant pas aux seuls panneaux mais portant sur l’ensemble du dispositif qui accueille l’installation) par les professionnels du secteur et, d’un autre côté, des recommandations aux pompiers pour le cas d’une intervention sur un bâtiment équipé de panneaux photovoltaïques.

Dans le même ordre d’idées, les véhicules électriques ou hybrides présentent, en cas d’incendie, également un défi bien particulier pour les secours. En effet les véhicules en question sont équipés de puissantes batteries de traction haute tension qui lors d’un départ de feu créent des risques électriques, sans oublier qu’elles contiennent des éléments chimiques qui réagissent au cours de l’incendie et au contact des eaux d’extinction (risques thermiques, d’explosion, …).

Au vu de ce qui précède, j’aimerais poser les questions suivantes à Messieurs les Ministres :

  • Existe-t-il des statistiques répertoriant les incendies liés à la présence de panneaux solaires, resp. liés aux incendies de voitures électriques ou hybrides ? Dans l’affirmative, combien d’incendies de ces types ont été comptés au Luxembourg ces dernières années et quels étaient les causes exactes des différents départs de feu ?
  • Est-ce qu’au Luxembourg les installations photovoltaïques doivent répondre à des critères de conformité ? Si oui, lesquels ? Comment et par qui ces critères sont-ils vérifiés ? Qu’en est-il des voitures électriques et hybrides ?
  • A l’instar de la France et de l’Allemagne, existe-t-il au Luxembourg un manuel destiné aux pompiers regroupant des recommandations pour le cas d’une intervention sur un bâtiment équipé de panneaux photovoltaïques (ou sur des véhicules hybrides et électriques) et/ou les pompiers sont-ils spécialement formés pour ces types d’interventions ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

 

Yves Cruchten
Député

Facebook
Twitter