Eis Sektioun gëtt et scho säit 1917. Sozialistesch Fraen a Männer engagéieren sech scho säit 105 Joer fir méi Gerechtegkeet an eiser Gesellschaft, fir soziale Fortschrëtt, fir en inklusiivt Zesummeliewen a fir méi Demokratie. Defien sinn am Laf vun der Zäit net manner schwéier gin an d’Sozialisten si nach wie vor preäsent a motivéiert fir se unzegoen. D’LSAP militéiert fir méi abordabel Wunnengen an nei Wunnméiglechkeeten, fir Weeër ze fannen fir eis divers a multikulturell Gesellschaft solidaresch zesummenzebréngen, fir e modernen a gerechten Schoulunterrecht, fir de Klimawandel an den Artenstierwen konsequent ze bekämpfen an fir eis Gemeng méi résilient ze maachen vis à vis vu Krisen an Naturkatastrophen.

Wien sin mir ?

 • Marco Estanquiero, Président
 • Izabela Golinska, Présidente
 • Astird Seil, Vice-Présidente
 • Ben Bausch, Vice-Président
 • Michel Waringo, Secrétaire
 • Künsch Linda, Trésorière
 • Roby Biwer, Member
 • Frantzen Guy, Member
 • Sylvie Jansa, Member
 • Claude Fournel, Member
 • Sacha Gobbo, Member
 • Patrick Hutmacher, Member
 • Gilbert Lentz, Member
 • José Machado, Member
 • Edouard Schaus, Member
 • Daniel Schmitz, Member
 • Dirk Schneider, Member

News

Eis Bierger Ëmfro

Hei fannt dir eis Ëmfro: Lëtzebuergesch Ici vous trouvez notre questionaire: Français Hier finden Sie unsere Umfrage: Deutsch Aqui pode encontrar o nosso inquérito: Português

Read More »