Eng spontan Ännerung vum Parkreglement?

News
5 Stonnen am Parking Residentiel si reglementaresch net virgesinn. De Schäfferot huet awer duerch déi besonnesch Ausnamesituatioun dem Léierpersonal an den Educateure vun der Maison Relais d’Méiglechkeet ginn, trotzdeem am Parking Residentiel ze parken.
An d‘Fro stell, sech firwat de Schäfferot esou cibléiert virgeet? Et wier eng Selbstverständlechkeet fir eis, dass an dëser schwiereger Zäit alleguer d’Beruffsgruppen, déi zu Schëffleng schaffen, vun de selwechte Konditioune kënnen profitéieren.
Mir begréissen hei d’Spontanitéit an och d’Flexibilitéit vun der Majoritéit, trotzdeem wier et wënschenswäert an och hëllefräich, déi ganz Adaptatiounen och an e legale Kader ze setzen, z.B. Ännerungen um Parkreglement, déi an engem Gemengerot festgehale ginn, sou dass déi betraffe Persounen no engem laange Schaffdag net awer nach e Protokoll bezuele mussen, wat nom aktuelle Reglement richteg wier.
Gläiches gëllt fir dem Schäfferot säi Geste spezifesche Restaurante Plaze virun der Dier ze reservéiere fir en „Drive-In“ System anzeriichten. Och hei hätt eise Virstellungen no de Schäfferot eng allgemenggëlteg Demande un all Restaurante maachen mussen!