Demande un de Schëfflenger Schäfferot – Suppressioun vun den dräi Barrièren

News

Schëffleng  den 10.5.2019      

Un de Schäfferot vun der Gemeng Schëffleng

 

Här Buergermeeschter,

Dir Häre Schäffen,

 

Am Kader vum Projet vun der Suppressioun vun den dräi Barrièren ass den 3.5.2019 den PN 92 definitiv fir all Passage zougemaach ginn. Dëst gouf den 30.04.2019 um Internet-Site vun der Schëfflenger Gemeng iwwert en „Avis aux habitants“ matgedeelt.

Mat der Sperrung vum PN92 ass gläichzäiteg d‘Passerelle an der „rue de la Libération/Av. de la Résistance“  als Ersatz opgaangen.

Leider mussen mir feststellen, dass genau wéi  mat der Sperrung vum PN 91 an PN 91a d‘Lifter nach net installéiert sinn an  dass Léit mat enger „Mobilité réduite“ oder Kutsch haut et schwéier hunn sech aus dem ënneschten/nördlechen Deel vu Schëffleng (Av. de la Résistance, Cité E. Mayrisch, Cité Um Benn etc.) an den ieweschten/südlechen Deel vun eiser Uertschaft (Av. de la Libération) ze deplacéieren.

Heizou wollt d’LSAP-Fraktioun e puer Froen un de Schäfferot stellen:

  • Wei laang ass den Schëfflenger Schäfferot schon am Bild dass den PN 92 den 3.5.2019 och fir d’Foussgänger zougemaach géif ginn an dass d’Lifter leider nach net disponibel wären?
  • Firwat war et net méiglech den PN 92 esoulaang opzeloossen bis d’Lifter installéiert sinn?
  • Wann et net méiglech sollt gewiecht sinn dass den PN 92 konnt opbleiwen, firwat si keng Hëllefsmoossnamen ergraff ginn fir dass d’Léit  kënnen fräi vun enger Säit op di aner zirkuléieren?
  • Hätt dëse Problem net missten am Virfeld mat der Direktioun vun der CFL diskutéiert ginn?
  • Hunn Reuniounen tëschent dem Schäfferot mat der CFL stattfonnt wou dëse Problem diskutéiert gouf?
  • Welch Léisungen well dir ubidden bis d’Lifter installéiert sinn

Mir wären frou op  all eis Froen schnellméiglechst eng Äntwerten ze kréien!!

 

 

Download Zone:

Demande LSAP-CE – Suppressioun vun den 3 Barrièren