Opklärung vun Infraktiounen: Wat bréngt de VISUPOL?

Enn September muss de Minister fir bannescht Sécherheet d’Decisioun huelen, fir d’Sécherheetszonen ënner Videoiwwerwaachung ëm e Joer ze verlängeren, esou wéi et am Reglement vum 1. August 2007 festgehalen ass.

A senger Äntwert op d’parlamentaresch Fro Nr. 560 vum 29. September 2014 huet de Minister confirméiert, dass d’Videoiwwerwaachung net nëmmen en effikasst Instrument fir d’Opkläre vun Infraktiounen ass, mee och d’Sécherheetsgefill vun de Bierger stäerkt. Allerdéngs gi weder am Aktivitéitsrapport vun 2014 nach vun 2015 vun der Police detailléiert Statistiken iwwert d’Efficacitéit vu VISUPOL opgefouert.

An dem Kontext wëll d’LSAP-Deputéiert Claudia Dall’Agnol elo an enger parlamentarescher Fro vum zoustännege Minister wëssen, wéi vill Faiten an deene leschte Joren an de Sécherheetszonen A, B an C opgekläert goufen a wat mat der Sécherheetszone D ass, déi nëmme ponktuell gëllt. Weider freet d’Claudia Dall’Agnol ob dësen Typ vun Informatioun an de Pressebulletine vun der Police steet an ob esou eng Evaluatioun vum VISUPOL net Bestanddeel vum Aktivitéitsrapport vun der Police kéint sinn.


 

Monsieur Mars Di Bartolomeo
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

Luxembourg, le 3 août 2016

 

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure.

Fin septembre, Monsieur le Ministre devra prendre la décision de proroger les zones de sécurité sous vidéosurveillance pour la durée d’une année, tel que prévu par le règlement grand-ducal du 1er août 2007.

Dans sa réponse à la question parlementaire N° 560 du 29 septembre 2014, Monsieur le Ministre avait confirmé que « la vidéosurveillance constitue non seulement un outil efficace pour l’élucidation d’infractions mais augmente également le sentiment de sécurité des citoyens ». Cependant, ni le rapport d’activité 2014 de la Police Grand-Ducale, ni celui de 2015, contient des statistiques détaillées sur l’efficacité du VISUPOL.

Dans ce cadre, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre :

  • Combien de faits ont été élucidés grâce au VISUPOL dans les années passées dans les différentes zones de sécurité A, B et C ? Qu’en est-il pour la zone de sécurité D, mise en œuvre que de manière ponctuelle ?
  • Ce type d’information figure-t-il dans les bulletins de presse de la Police Grand-Ducale ?
  • Est-ce que ce type d’évaluation du VISUPOL ne pourrait pas faire partie intégrante du rapport d’activité de la Police Grand-Ducale ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Claudia Dall’Agnol

Députée

Facebook
Twitter