No wéi enge Critèrë gi Flüchtlingskanner op Accueilsklasse verdeelt?

An senger Äntwert op d’parlamentaresch Fro Nr. 1751 huet den Erzéiungsminister en Tableau opgefouert iwwert d’Accueilsklassen am Fondamental. Wat de Secondaire ubelangt, esou kann een an der Informatiounsbroschure vum November 2015 iwwert den Accueil vu Flüchtlinge liesen, dass déi Jonk déi a Container-Dierfer oder an aneren Hébergementsstrukture wunnen, an der Regel an eng Accueilsklass amm nootste Lycée ginn.

An dem Kontext wëll den LSAP-Deputéierten Georges Engel elo an enger parlamentarescher Fro vum Minister wëssen, ob hien e Tëschebilan kéint zéien vun der „Task Force“, déi am September 2015 agesat gouf fir d’Arrivée vun de Flüchtlingskanner an de Lëtzebuerger Schoule virzebereeden, ob hien der Meenung ass, dass d’Accueilsklassen op eng zefriddestellend Aart a Weis funktionéieren an ob d’Kanner nom Schouljoer 2015-2016 an déi regulär Klasse kënne goen.

De Georges Engel weist sech och interesséiert un den Erfahrungen, déi gemach goufen an der Accueilsklass zu Steebrécken, déi den Aussoe vum Minister no, déi eenzeg Accueil-Klass am Fondamental ass. Den LSAP-Politiker freet, wann dës Erfahrunge positiv wieren, ob geplangt ass, aner Accueilsklassen an anere Schoulen anzeriichten.

Oft stellt sech d’Situatioun vu Flüchtlingsfamilljen awer esou duer, dass si Kanner am Fondamentals- an am Secondaires-Alter hunn, wat d‘Organisatioun vun der Ënnerbréngung a vun der Scolarisatioun méi schwéier mécht.

Heidrop bezunn freet de Georges Engel, ob séchergestallt ass, dass d’Familljen a Foyeren ënnerbruecht sinn, déi no bei de Schoulinfrastrukture vun de Kanner sinn, wéi d’Critèrë sinn, no deenen entscheed gëtt, a wéi ee Lycée d’Kanner musse goen an ob d’Zäit vum Wee tëscht der Schoul am Foyer dobäi berücksichtegt gëtt.

 


Monsieur Mars Di Bartolomeo
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

 

 

Luxembourg, le 5 avril 2016

 

 

 

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

La situation des demandeurs de protection internationale au Luxembourg reste d’actualité. Dans ce contexte, quelques questions par rapport à la scolarisation des enfants issus de familles réfugiées continuent à se poser.

Dans sa réponse à la question parlementaire n° 1751, Monsieur le Ministre fournit un tableau du nombre des classes d’accueil dans l’enseignement fondamental. En ce qui concerne l’enseignement secondaire, dans la brochure d’information de novembre 2015 concernant l’accueil des demandeurs de protection internationale, on peut lire que « les jeunes vivant dans les villages containers ou dans d’autres structures d’hébergement […] fréquentent en général une classe d’accueil dans le lycée de proximité ».

Dès lors, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre :

  • Est-ce que Monsieur le Ministre peut fournir un bilan intermédiaire des travaux de la « task force » installée en septembre 2015 afin de préparer l’arrivée des enfants réfugiés dans les écoles luxembourgeoises ?
  • Est-ce que Monsieur le Ministre estime que les classes d’accueil fonctionnent d’une manière satisfaisante et que les enfants pourront joindre les classes régulières après l’année scolaire 2015-2016 ?
  • Quelles expériences ont été faites avec la classe d’accueil à Pontpierre, d’après la réponse de Monsieur le Ministre à la question n° 1751 seule classe d’accueil organisée sur le site de l’école fondamentale ?
  • Dans le cas d’expériences positives, est-ce que Monsieur le Ministre envisage d’introduire d’autres classes d’accueil directement sur les sites des écoles ?

Bon nombre de familles qui sont arrivées au Luxembourg ces derniers mois et qui sont demandeurs d’asile sont composés d’enfants qui fréquent l’enseignement fondamental aussi bien que d’enfants fréquentant l’enseignement secondaire, facteur qui complique l’organisation de l’hébergement et de leur scolarisation.

  • Comment est-il assuré que les familles sont hébergées dans des foyers proches des structures scolaires que leurs enfants doivent fréquenter ?
  • Quels sont les critères appliqués pour déterminer le lycée que les enfants vont fréquenter ? Est-ce que le temps du trajet scolaire du foyer au lycée fait partie intégrante de cette décision ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

 

Georges Engel

Député

 

Facebook
Twitter