Blogs

Dem LSAP-Generalsekretär, Gemengeconseiller an Deputéierten Yves Cruchten säin Blog. Hien schreift hei regelméisseg seng Gedanken, Artikelen oder Iwwerleeungen zur Politik, der Gesellschaft oder nach der Aktualitéit.

D’LSAP-Vizepresidentin, Deputéiert an Gemengeconseillère Taina Bofferding gëtt hei en Androck vun hirer politescher Aarbecht an schreift iwwert hir politesch Zielvirstellungen a Schwéierpunkte.

Den LSAP-Deputéierten Franz Fayot gëtt hei en Abléck a seng parlamentaresch, kommunalpolitesch a soziokulturell Aarbechten an Engagementer.