Misst den nationalen Auslännerrot CNE net komplett reforméiert ginn ?

Aus der Äntwert vun der Familljen- an Integratiounsministesch op d’parlamentaresch Fro Nr. 1834 vum 10. Mäerz 2016 geet ervir, dass den nationalen Auslännerrot („Conseil national pour étrangères”, CNE) eescht Problemer an der leschter Mandatsperiod kannt huet.

Den 8. Juli 2017 hunn elo d’Wahle stattfonnt fir d’Auslännervertrieder am CNE fir eng nei Mandatsperiod ze designéieren.

Laut Reglement kënnen hei sozial, kulturell oder sportlech Auslännerorganisatiounen (d.h. déi Organisatiounen deenen hir Grënnungsmemberen oder hir aktuell Membere majoritär net lëtzebuergesch sinn) oder awer d’Associatiounen déi sech an der Haaptsaach fir Auslänner asetzen, hir Stëmm ofginn.

Aus engem Pressecommuniqué vum OLAI vum 8. Juli geet ervir, dass bei de Wahlen déi néideg Zuel u Suppleanten net konnt erreecht ginn opgrond vun engem Manque u Kandidate fir verschidden Nationalitéiten. Dës Suppleante sollen elo opgrond vu Consultatioune mat deenen Organisatiounen déi um Vott deelgeholl hunn, designéiert ginn. Eng entspriechend Prozedur géif an deenen nächsten Deeg vum zoustännege Ministère lancéiert ginn, huet et am Schreiwes geheescht.

Bei den ugeschwate Wahlen hunn 68 Persoune kandidéiert a 55 Wieler waren ageschriwwe wouvun der 49 hir Stëmm dann och ofginn hunn. Verschiddenen Informatiounen no wiere just d’Lëschte vun de Kandidaten a vun de Gewielte publizéiert ginn.

Och wier den CNE nach net komplett well d’Nominatioun vun den 12 anere Memberen vum Conseil (Representante vun de Flüchtlingen, vun de Gemengen, vun de Patronatsorganisatiounen, vun de Gewerkschaften a vun der Zivilgesellschaft) nach net stattfonnt hätt.

An dem Kontext wëll den LSAP-Deputéierten Marc Angel an enger parlamentarescher Fro e.a. gewuer ginn ob d’Lëscht vun den 49 Wieler ëffentlech ass a wa nee, firwat net. Och freet den LSAP-Politiker wéi d’Madame Ministesch sech erkläert, dass d’Zuel vun den Associatiounen, déi sech un de Wahle bedeelegen, réckleefeg ass. Och wëll de Marc Angel e.a. nach gewuer gi wéini de CNE seng Aarbecht kann ophuelen an ob een opgrond vun de Schwieregkeeten, déi de CNE an der Vergaangenheet kannt huet an opgrond vun der steigender Zuel un Auslänner am Land, net iwwert eng grondleeënd Reform vum Auslännerrot misst nodenken. An dësem Kader, fënnt de Marc Angel, kéint een zum Beispill och driwwer nodenke fir dem CNE seng Moyenen, och déi personell, an d’Luucht ze setzen an dem CNE esou ze erlaben, systematesch zu all relevante Gesetzprojeten en Avis ofzeginn.

 


 

Monsieur Mars Di Bartolomeo
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

Luxembourg, le 21 septembre 2017

 

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 de notre règlement interne, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Madame la Ministre de la Famille et de l’Intégration.

Le Conseil national pour étrangers (CNE) a connu de sérieux déboires dans son mandat qui vient de s’achever, tel qu’il ressort de votre réponse du 10 mars 2016 à la question parlementaire n° 1834.

Le samedi 8 juillet 2017 ont eu lieu des élections en vue de la désignation des représentants des étrangers au Conseil national pour étrangers pour un nouveau mandat.

Aux termes de l’article 5 du règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 portant détermination des modalités de désignation des représentants des étrangers au Conseil national pour étrangers, ainsi que leur répartition par nationalités, peuvent être électeur :

 1. les associations des étrangers ayant une activité sociale, culturelle ou sportive, l’association des étrangers étant celle dont soit la majorité des membres fondateurs, soit la majorité des membres actuels, sont d’une nationalité autre que luxembourgeoise ;
 2. les associations œuvrant, à titre principal, en faveur des étrangers.

Il ressort d’un communiqué de presse de l’OLAI de ce 8 juillet que « le scrutin n’a pas dégagé le nombre de représentants suppléants requis par manque de candidats pour certaines nationalités, ceux-ci resteront à être désignés lors de consultations à mener avec les associations d’étrangers ayant participé au vote. La procédure de consultation des associations sera lancée dans les prochains jours par le ministre de la Famille et de l’Intégration qui procédera ultérieurement à la nomination des candidats manquants sur proposition des associations. »

A ce scrutin, il y avait 68 candidats, 55 électeurs inscrits dont 49 ont participé au scrutin. A ma connaissance, seules les listes des candidats et des élus ont été publiées.

Toujours d’après mes informations, le CNE n’est pas encore au complet, alors que les nominations des 12 autres membres du CNE (représentants des réfugiés, des communes, des organisations patronales, des organisations syndicales les plus représentatives, et de la société civile) n’ont pas encore eu lieu.

Au vu de ce qui précède, je souhaite poser les questions suivantes à Madame la Ministre de la Famille et de l’Intégration :

 1. La liste des 49 électeurs au dernier scrutin du CNE est-elle publique ?
 • Dans l’affirmative, quelles sont les associations qui ont participé à ce scrutin du 8 juillet 2017 ?
 • Dans la négative, pour quel motif cette liste n’est-elle pas publique ?
 • Madame la Ministre estime-t-elle que ces électeurs sont objectivement représentatifs des étrangers résidents au Luxembourg ?
 1. Le nombre des associations ayant participé au scrutin pour l’élection du CNE est en baisse (49 en 2017 contre 61 en 2012). Comment Madame la Ministre explique-t-elle ce phénomène ?
 1. A quelle date peut-on espérer la nomination des représentants des réfugiés, des communes, des organisations patronales, des organisations syndicales les plus représentatives, et de la société civile ? A quelle date le nouveau CNE pourra-t-il se réunir et commencer ses travaux ?
 1. Madame la Ministre n’est-elle pas d’avis qu’il y aurait lieu de mener une réflexion sur une réforme complète du CNE, notamment au regard de l’accroissement constant du pourcentage de la population étrangère résidente et au vu de l’inaction, voir la paralysie du CNE pendant l’essentiel de son dernier mandat ?
 1. En ce sens, n’y aurait-il pas lieu par exemple :
 • d’envisager pour les élections au CNE un scrutin ouvert aux résidents étrangers inscrits sur les listes électorales ?
 • d’allouer au CNE un budget suffisant lui permettant de se doter des moyens – en personnel notamment – pour l’assister dans ses travaux, par ex. dans la rédaction d’avis ?
 • de solliciter systématiquement des avis du CNE dans la procédure législative pour tous les projets concernant les étrangers et leur intégration ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

 

Marc Angel
Député

 

 

Facebook
Twitter