Raymond dit Remy FRANK

• Am Gemengerot vun 1994 - 1999 an elo zanter 2016
• Gebuer: 22. August 1954 / 62 Joer
• Lëtzebuerger
• e-mail: frankray@pt.lu
• Bestuet a Papp vun 2 Kanner
• Lycée classique zu Iechternach: 1re
• Pensionéierten Eisebunner
• Engagementer: Aktive Gewerkschaftler am Landesverband FNCTTFEL; Leader Miselerland; Syndicat d’Initiative Waasserbëlleg; Klimapaktgrupp vun der Gemeng; Dëschtennis

“Niewent dem gewerkschaftlechen Engagement fir méi sozial Gerechtegkeet, gëllt mäin Interessi dem Ëmweltschutz um klenge wéi um grousse Plang. D'Gemeng huet dobäi eng féierend Roll ze spillen.”
Contact
frankray@pt.lu