Memberen

De Comité vun der LSAP Mäertert-Waasserbëlleg

Jérôme LAURENT President
Gust STEFANETTI Éierepresident
Jean KAISER Vizepresident
Claude FRANZEN Vizepresident
Colette FRISCH Sekretärin
Ady KEMP Trésorier
Lucien HEYDER Trésorier adjoint
Fränk BIERNATH Member
Bruno CARNERA Member
Michel CARNERA Member
Marc SIEGLER Member