Allgemeng Informatiounen

D’LSAP an Zuelen

6 Ministeren

10 Deputéiert

1 Europadeputéiert

5000 Memberen

3 Ënnerorganisatiounen

18 Buergermeeschteren

38 Scheffen

138 Gemengeconseilleren

9 Aarbechtsgruppen

48 Sektiounen