Wichteg Informatiounen

D’LSAP an Zuelen

1 Staatssekretärin

13 Deputéiert

1 Europadeputéiert

3 Ënnerorganisatiounen

28 Buergermeeschteren

54 Scheffen

131 Gemengeconseilleren

15 Aarbechtsgruppen

48 Sektiounen

5000 Memberen