John Lorent

Fonctionnaire
Buergermeeschter

President vun der LSAP KälTéiteng
President vum SICOSPORT
President vum CIGL KälTéiteng
President vun der Croix Rouge Sektioun Téiteng
President vum Comité Sainte-Barbe
Contact
john.lorent@kayl.lu