Comité

De Comité vun der LSAP-Sektioun Gemeng Käerjeng:

M. BIOT Ed., Clemency
M. BRAUN John, Bascharage
Mme BRIX-KLEIN Josiane, Bascharage
M. CIUCA Patrick, Bascharage
Mme COLUSSI-SCHADECK Aline, Clemency
M. CRUCHTEN Yves, Bascharage, président
Mme FRISING-NURENBERG, Clemency
Mme GINTER Cynthia, Bascharage
M. HANSEN Andy, Bascharage
Mme HANSEN-DUPREL Mireille, Bascharage, trésorière
M. KAPPLER Edouard, Bascharage
Mme KREMER-BELOUSOVA, Bascharage
M. LEMMER Jean-Jacques, Bascharage
Mme LINDEN Romaine, Hautcharage
M. LOPES Carlos, Bascharage
M. RUCKERT Arsène, Clemency
M. SCHMIT Andy, Bascharage, secrétaire
M. SIEBENBOUR Roland, Bascharage
M. THILL Jos, Hautcharage, président d’honneur
Mme THIRY-DE BERNARDI Monique, Clemency, vice-présidente
M. WEIMERSKIRCH Jos, Hautcharage
M. WEISGERBER Johny, Bascharage
Mme WEISGERBER-BERINGER Liette, Bascharage