Comité

De Comité vun der LSAP-Sektioun Gemeng Käerjeng:

M. BIOT Ed., Clemency
M. BRAUN John, Bascharage
Mme BRIX-KLEIN Josiane, Bascharage
M. BÜCHLER Paul, Clemency
Mme COLUSSI-SCHADECK Aline, Clemency
M. CRUCHTEN Yves, Bascharage
Mme DUPREL Mireille, Bascharage
Mme FRISING-NURENBERG, Clemency
M. FUSULIER Lucien, Hautcharage
Mme GINTER Cynthia, Bascharage
M. GOEREND Camille Willy, Clemency
M. HANSEN Andy, Bascharage
M. HEINEN Romain, Clemency
M. KAPPLER Edouard, Bascharage
M. KAUFMANN Patrick, Bascharage
Mme KREMER-BELOUSOVA, Bascharage
M. LEMMER Jean-Jacques, Bascharage
M. MERTENS Edy, Clemency
Mme PLETSCHETTE-PEIFFER Sonja, Rodange
M. REUTER Fred, Fingig
M. ROBERT Alain, Hautcharage
M. ROSEN Demy, Hautcharage
M. RUCKERT Arsène, Clemency
M. SCHILTZ Jean-Pierre , Clemency
M. SCHMIT Andy, Bascharage
M. SIEBENBOUR Roland, Bascharage
M. THILL Jos, Hautcharage
M. WAGNER Tom,  Bascharage
M. WEIMERSKIRCH Jos, Hautcharage
M. WEISGERBER Johny, Bascharage
Mme WEISGERBER-BERINGER Liette, Bascharage