Ginn och 2016 méi Police-Volontären an der Police-Schoul ugeholl ewéi virgesinn?

2015, am Uschloss un den Examen-Concours fir d’Admissioun an der Police-Schoul, hat de Minister fir déi bannescht Sécherheet decidéiert all Kandidaten, déi den Examen gepackt haten, fir d’Police-Schoul zouzeloossen. Dat waren der 106 amplaz vun deenen 80, déi ursprénglech virgesi waren. Dës Moossnam ass geholl ginn fir d’Effektiver vun der Police ze stäerken a bis 2018 en Total vun 346 neie Polizisten ze rekrutéieren.

Den Examen-Concours vun dësem Joer, fir den d’Kandidaturendossiere bis den 20. Mee hu missten deposéiert ginn, gesäit och e Maximum vun 80 Police-Volontäre vir.

An dësem Kader wëll d’LSAP-Deputéiert Claudia Dall’Agnol elo an enger parlamentarescher Fro vum zoustännege Minister wëssen, wéi vill Kandidaturen 2016 deposéiert goufen an ob de Minister eventuell gewëllt ass, am Sënn vun enger Stäerkung vun den Effektiver, och 2016 méi Police-Volontären zouzeloossen. Weider freet d’Claudia Dall’Agnol och no folgenden Zuelen fir d’Period 2015-2016: d’Zuel vun den Aschreiwunge fir d’Epreuven, d’Zuel vun de Kandidaten, déi sech tatsächlech presentéiert hunn, d’Zuel vun de Kandidaten déi de Concours gepackt hunn, d’Zuel vun den Admissiounen an der Police-Schoul a schliisslech d’Zuel vun de Kandidaten déi hir Formatioun an der Police-Schoul erfollegräich ofgeschloss hunn.


 

 

Monsieur Mars Di Bartolomeo
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

Luxembourg, le 27 mai 2016

 

 

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure.

En 2015, suite à l’examen-concours d’admission à l’école de police, Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure avait décidé que tous les candidats qui avaient réussi à l’examen étaient admis à l’école de police – à savoir 106 volontaires au lieu des 80 initialement prévus. Cette mesure a été prise en vue de renforcer les effectifs de la police grand ducale et de recruter jusqu’en 2018 un total de 346 nouveaux policiers.

L’examen-concours en 2016, dont le délai pour les dossiers de candidature vient de se terminer le 20 mai, prévoit également un maximum de 80 volontaires de police. Dans ce cadre, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre :

 • Combien de candidatures ont été déposées en 2016 ?
 • Est-ce que Monsieur le Ministre envisage, le cas échéant, d’admettre également en 2016 plus de volontaires de police qu’initialement prévu, dans le but d’augmenter les effectifs de la police grand-ducale ?
 • Pour la période 2010-2016, Monsieur le Ministre peut-il me fournir
  • le nombre d’inscriptions aux épreuves ?
  • le nombre de candidats qui se sont présentés effectivement aux examens ?
  • le nombre de candidats ayant réussi à l’examen ?
  • le nombre d’admissions à l’école de police ?
  • le nombre de candidats qui ont terminé avec succès leur formation à l’école de police ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

 

Claudia Dall’Agnol

Députée

Facebook
Twitter