Här Präsident,

sou wéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Tourismusminister weiderzeleeden.

D’Aktioun vun de sougenannten «  Iwwernuechtungsbongen » à 50€  war d’lescht Joer ee Succès: bis Enn 2020 goufen iwwer 94.000 där Bongen ageléist. D’Gültegkeet vun de Bongen ass am Dezember 2020, bis den 18.04.2021 verlängert  ginn; den Minister huet dat an der Äntwert op d’parlamentaresch Fro Nr.3171 esou argumentéiert:  “Säitdeem Enn November nei covid-bedéngte Restriktiounen agefouert gi sinn, an notamment d’Restauranten hir Dieren erëm hu missen zoumaachen a keng organiséiert Fräizäitaktivitéite méi stattfannen, ass e Séjour an engem vun eisen Hebergementsbetriber an dëse Wochen natierlech och erëm manner interessant fir potentiell Client’en ginn.” Des Restriktiounen sinn nach ëmmer a Kraaft, dat op mannst nach bis de 14. Mäerz.

An deem Zesummenhang wollt ech dem Här Tourismusminister dës Froe stellen:

Mat déiwem Respekt,

Francine Closener, Deputéiert