Téléchargez la réponse en cliquant ici.

___________________

Här Präsident,

Sou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Educatiounsminister weiderzeleeden.

Direkt nom éischte Lockdown am Fréijoer 2020 gouf decidéiert, d’Schouljoer 2019/2020 net méi an Trimester, mee a Semester ze organiséieren. Dëst sollt den Drock aus der Schoul huelen, e. a. d’Zuel vu Prüfunge reduzéieren; vill méi sollten d’Léierréckstänn opgeschafft ginn, déi wärend dem Homeschooling entstane sinn.
Och d’Schouljoer 2020/2021 ass fir sämtlech Klassen am Enseignement Secondaire a Semester organiséiert ginn.

An deem Zesummenhang well ech dem Här Educatiounsminister dës Froe stellen:

Mat déiwem Respekt,

Francine Closener
Deputéiert