Lucien Settinger

Fir Uespelt

Lucien SETTINGER-PATRA (64)
bestuet - 4 Kanner
Éischte Schäffen / Premier échevin
Pensionéierte Sozialpädagog / Educateur gradué - fonctionnaire e. retr.
  • Member vum Comité LSAP-Sektioun Fréiseng
  • President vun der Verkéierskommissioun commission de la circulation
  • Member vun der Schoulkommissioun commission de l’école
  • Prés. resp. Member vu Spezialkommissiounen: Chambres meublées, Aménagement communal
  • Member am Comité vun der Uespelter Musék