Gemengenwahlen 2017

Wahlprogramm

Léif Biergerinnen, léif Bierger

Mir si frou Iech de Wahlprogramm vun der LSAP Gemeng Fréiseng virzestellen. Mir hunn de Programm opgestallt als LSAP Sektioun Fréiseng zesumme mat de Kandidaten, mam Comité an den aktuellen LSAP-Schäffen a Gemengerotsvertrieder. Bei eis ka jidderee gläichwäerteg an offe matschwätzen. Mir hunn dëse Programm mat beschränktem Budget als Team ausgeschafft an déi heite Broschür ass d’Resultat vun eiser Aarbecht.

D’Gemeng Fréiseng ass 2011 déi éischte Kéier eng Proporzgemeng ginn.Dëst war deemno eng Première an eiser Gemeng an och e spannende Léierprozess fir eis all.Mir hunn als LSAP an enger Koalitioun geschafft, allerdéngs net an der Majoritéit.Vill Punkte konnten duerch den Engagement vun der LSAP ëmgesat ginn, anerer si méi lues viru gaang wéi dat eis léif war. Eise Programm fir di nächst sechs Joer setzt op Kontinuitéit: Mir bleiwen drun un deem wat nom Bilan nach opsteet a mir huelen nei wichteg Ziler mat eran.

Mir soen och dofir de Matbierger Merci, déi sech aktiv bedeelegt hunn, sief et per Postkaart, Mail oder am direkte Gespréich. Mir bleiwen och nom 8. Oktober mat Iech am Dialog. D’Partizipatioun vum Bierger an eng méi kloer Kommunikatioun bleiwen eis fir d’Zukunft immens wichteg.

Mir freeën eis, wann Dir eis duerch Är Stëmmen de Mandat gitt, fir eis Aarbecht kënnen weiderzeféieren an nach ze verbesseren.

Link fir de Programm erofzelueden

topnews-programm-scaleUnsere Ideen auf einen Blick

Menschen in der Gemeinde: Neues Gebäude für die Hellinger Crèche | Bessere Öffnungszeiten im Précoce | Maison Relais vergrößern | Mehr Kontakt mit den Eltern in punkto Schulorganisation | Regionale Produkte in der Schulkantine und Programm Anti-Gaspillage (gegen Verschwendung) | Außerschulische Projekte | Aktionen für tolerante Gesellschaft | Jugendhaus | Kinder- und Jugendgemeinderat | Betreutes Wohnen im Alter | Maison Médicale

Chancengleichheit und Teilhabe: Teilhabe der Bürger an der Zukunftsvision der Gemeinde | Teilhabe für Kinder mit und ohne Behinderung in Schule und Freizeit | Barrierefreier Zugang zu Orten und Gebäuden | Bauen nach dem Prinzip Gestaltung für alle / Design for all | Hilfsdienste in der Nähe | Gelegenheiten für Begegnungen und Gespräche

Verkehr, Mobilität, Umwelt: Verkehrsberuhigte Straßen | 30er Zonen | Geschwindigkeitskontrollen | Park and Ride ausbauen | Öffentlicher Transport und Frisibus ausbauen | Verkehrsnetz für Fahrräder | Anschluss an Vel’OK | Lösung für Sperrmüll | Spezialtüten für Windeln | Klimafreundliche Aktionen | Gegen Cattenom, für alternative Energien

Urbanismus, Wohnen, Wirtschaft: Bebauungsplan (PAG) mit kleinen Wohneinheiten | Soziale Wohnungen | Gemeinschaftsgarten | Landsuche für Gewerbezonen | Gemeindegärtner für die Pflege von Grünanlagen | Wasserversorgung sichern durch neues Reservebecken | Gas-Netz fertigstellen und anschließen | Für schnelles informatisches Netz sorgen | Photovoltaikanlagen anbringen | Renovierung auf dem Aspelter Schlossgelände für späteres Gemeindehaus | Gemeindegelände in Frisingen für die Schulen nutzen | Kanalisationsproblem lösen: Wisestross und Buerbierg Hellingen | Gemeindekommissionen auch weiter ihre wichtige beratende Funktion lassen und erweitern | Eine Lösung für den Hellinger Wasserturm als Kulturerbe finden

Vereine, Dienste, Freizeit: Zusammenarbeit mit den Rettungsdiensten fördern | Den Vereinen weiterhin gepflegte Infrastrukturen zur Verfügung stellen | Die Vereine bei der Instandsetzung unterstützen | Spielplätze unterhalten und Angebot erweitern | Vereinen beim Aufbau und Abbau bei Manifestationen helfen

Kommunikation: Informationspolitik anpassen | Alle Bürger erreichen – mehr Wege anbieten (Telefon, Schalter, Internet, Druckmedien) | Empfangsschalter in der Gemeinde schaffen | Informationen klar, umfassend und barrierefrei anbieten | Webseite erweitern und an mobile Geräte anpassen | WLAN für alle in öffentlichen Gebäuden

Link fir de Programm erofzelueden

Mënschen an eiser Gemeng

Mir wëllen di bestoend Crèche vun Helleng erhalen, awer besser Bedingunge schafen: En neit Gebai kéint nieft dem Précoce zu Fréiseng stoen.

Mir wëllen Ëffnungszäiten am Précoce, déi sech nom Besoin vu villen Eltere riichten. Mir proposéieren dofir en Accueil matinal ab 7:30 a Mëttes eng Surveillance bis 12:30 Auer.

Eis Gemeng wiisst konstant weider. D’Zentralschoul huet nach genuch Plaz fir di nächst Joren. Awer mir brauchen dringend méi Plaz an der Maison Relais. Dat ass fir d’LSAP eng Prioritéit.

Schoulorganisatioun: Mir fannen datt de Kontakt tëscht de Gemengenautoritéiten an der Elterevereenegung nach ka verdéift ginn, fir d’Uleies vun den Elteren zu Themen ewéi Schoul, Transport, Maison Relais, Kantin asw. gewuer ze ginn.

Schoulkantin: Eis als LSAP ass et wichteg, datt Menüen nieft dem gesonden Aspekt och folgend Punkte berücksichtegen: méi regional a frësch Produiten, méi Fairtrade Produiten, sënnvoll a spuersam mat Liewensmëttel ëmgoen. D’Gemeng ass an deem Sënn säit kuerzem am Programm Anti-Gaspillage mat dran.

Mir wëllen Projeten an Aktivitéiten an den ausserschouleschen Aktivitéitsplang PEP integréieren, dëst an Zesummenaarbecht mat der Maison Relais. E puer Beispiller: Nohëllef bei Hausaufgaben; responsabelen Ëmgang mam Internet; gesond Ernährung; verantwortungsvoll mat der Ëmwelt emgoen; Sport no der Schoul, dëst och am Kader vun der LASEP (Sport fir Schüler), Museks-coursen, Kanner- a Jugendgemengerot …

Mir wëllen Aktioune fërdere fir eng tolerant Gesellschaft ouni Friemenhaass. Dëst léiert een am beschten vu Klengem un: Aktiounen zesumme mam neutralen Zentrum fir politesch Bildung; Aktioune mam zukünftege Gemengerot fir Kanner a Jugendlecher, dee mer opbaue wëllen.

D’Gemeng Fréiseng brauch ee Jugendhaus mat engem haaptberufflechen Erzéier/Erzéierin, fir Jonker z’encadréieren. Eng Rei ausserschoulesch Aktivitéiten a Projeten kéinten dann heimat verbonne ginn. Mir wëlle jonk Leit bei der Sich no Aarbecht ënnerstëtzen

De Projet CIPA soll weidergefouert ginn: betreit Wunne fir Leit am Alter an eiser Gemeng.

Chancëgläichheet a Partizipatioun fir all Bierger

D’Partizipatioun vum Bierger bei der Zukunftsvisioun a bei der Gestaltung vum Liewen an der Gemeng ass eis wichteg.

D’LSAP ass fir eng Inklusioun, déi machbar ass: Kanner a Jonker mat besonnesche Besoine sollen an der Schoul mee och an der Fräizäit kënnen derbäi sinn, sou wéi et fir si méiglech ass. Duerfir soll mat bestoende Servicer am Land zesummegeschafft ginn, déi eis berodend zur Säit stinn.

De barrierefräien Zougang ass elo do. Et kann ee mam Rollstull an d’Gemengenhaus erakommen. Awer dëst muss nach op aner Behënnerungen erweidert ginn an op aner wichteg Plazen an eisen dräi Uertschaften.

Mir wëllen de Prinzip vum Design for all (Gestaltung für alle) weiderbréngen: wann eppes gebaut gëtt, sollt et idealerweis vu vireran esou geplangt ginn, datt et accessibel ass fir Leit mat enger Beanträchtegung respektiv spéidere Beanträchtegungen am Alter. Esou datt d’Leit am Alter och kënnen an hirer Wunneng bleiwen.

Servicer vun der Gemeng: Mir wëllen de Service de Proximité weider ausbauen. Dëse Service ass fir Leit iwwer 65 Joer a gëtt scho vill genotzt, zum Beispill fir bei der Gaardenaarbecht ze hëllefen. Leider gëtt et Waardezäiten. D’LSAP well dëse Service erweideren an en de Leit nach méi no bréngen.

Mir wëlle méi Geleeënheete schafen oder déi bestoend ausbauen, wou jiddereen, “Jonk an Al”, nei Matbierger, Leit mat besonnesche Besoinen an anerer sech begéinen an hir Zäit a Gesellschaft verbrénge kënnen. Beispiller: lokale Maart, Kachatelier, Foodtrucks, Sproochecafé, Cours’en oder Virträg zu Themen déi Iech wichteg sinn.

Verkéier – Mobilitéit – Emwëlt

Verkéier

Verkéiersberouegt Stroossen: Mir, esou wéi all Bierger, gesinn de steigende Verkéier an de leschte Jore mat de Stauen an dem Kaméidi déi dëse Problem mat sech bréngt. Den Afloss vun der Gemeng ass bei Nationalstroosse leider nëmme begrenzt, well do de Staat eleng kann entscheeden. Mir fuerderen awer de Staat vehement op, mat eis zesummen eng Verkéiers-berouegung ze plangen.

Mir hu schonn öfters intervenéiert, fir méi Vitessekontrollen an eisen Uertschaften ze kréien. Mir wäerten eis och weiderhin net ginn, fir och hei d’Liewensqualitéit an eisen Dierfer ze verbesseren. Och de Fahrverbot vun de Schwéiertransporter muss méi kontrolléiert ginn.

Säit Joeren setze mir eis an, dass och d’Rue Pierre d’Aspelt, Krokelshafstroos an d’Crauthemer Strooss zu Helleng eng Zone 30 solle ginn, divers Bréiwer, och vun der Gemeng un déi zoustänneg Ministère sinn Zeien dofir.

De Bauprojet Waasserkierten zu Uespelt berout op enger 20 Joer aler Baugeneemegung. Mir wëllen beim aktuelle Promoteur insistéieren, datt hien net während der Bauphase mat sénge Camione duerch de Wunnquartier Waasserkierten fiert.

Den Ausbau vum Park ‘N Ride Fréiseng begréisse mir a bleiwen hannendrun. Och hei huet d’Gemeng schonn öfters intervenéiert a schrëftlech Demande gemaach. Leider huet de Ministère du Développement durable eis bis haut emol net eng Äntwert op eis Uleies ginn!

De Parking Résidentiel soll deelweis erweidert ginn op di dräi Uertschaften

Sécherheet: Foussgängersträife solle besser beliicht ginn.

Mobilitéit

Den ëffentlechen Transport an der Gemeng muss verbessert ginn, dat ass en Uleies vu ville Bierger. De ganze Gemengerot huet dozou schonn offe Bréiwer un de Ministère (MDDI) geschriwwen ouni iergend eng Äntwert ze kréien. D’LSAP setzt ech awer weider an, fir méi Bussen a Richtung Stad an zréck ze kréien och ausserhalb vun de Spëtzenzäiten an owes. Mir brauchen eng direkt Ubannung vun Helleng an d’Stad iwwer Fréiseng.

Fir den ëffentlechen Transport ze fërderen fuerdert d’LSAP och eng Gemengesubventioun vum mPass, der Joreskaart fir ganz Lëtzebuerg. Mir sinn der Meenung, dass d’Gemeng 50% vum Abonnement sollt iwwerhuelen.

De Projet Frisibus, ee Projet deen haaptsächlech vun den LSAP-Mandatäre matugekuerbelt ginn ass, fonctionnéiert elo an ass en Erfolleg. Dëse Projet wëlle mer vun 3 op 6 Deeg ausbauen. Och d’Benotzung vum Nightrider a vum Late-Night-Bus klëmmt lues a lues. Dat alles muss nach méi bekannt gemaach ginn.

Vëlosweeër: PC6, sou heescht de Vëloswee tëscht Minett a Musel. Dëse Projet ass säit Joeren en Cours. Déi aktuell Koalitioun huet sech vill Méi ginn, fir Verbindungen tëscht eisen dräi Uertschaften ze plangen. Mee e puer Propriétaire wëllen di lescht feelend Meter Terrain partout net verkafen, obwuel si hire Buedem zum Deel net méi bewirtschaften.Mir sichen dann och no Léisunge fir eng Verbindung per Vëloswee an d’Stad ze kréien.

Ubannung un de Vel’OK Réseau: Am ganze Minett funktionéiert de Vel’ok. Dat ass e Réseau vun Elektro – Locatiounsvëloen vu Rodange bis op Beetebuerg. Et kann ee säi Vëlo an engem aneren Duerf aus dem Réseau ofginn, an do dann zum Beispill den ëffentlechen Transport huelen. Mir wëllen eis dofir asetzen dass dëse System och an eis Gemeng kënnt.

Emwëlt

Offall: All Gemeng am Land muss elo d’Leit fir hiren Offall bezuele loossen. Déi Taxenerhéijung krute mer vum Staat imposéiert. Nom Prinzip „Pollueur Payeur“ muss elo och fir de Sperrmüll bezuelt ginn. Den aktuelle System ass komplizéiert an net flexibel. Dofir wäerte mir eise Bierger zousätzlech d’Méiglechkeet ginn, hire Sperrmüll géint Bezuelung um Hellenger Recyclingszenter ofzeginn.

Wann e Bébé an der Gemeng ugemellt gëtt, da kritt d’Famill nieft engem Rauchmelder och eng Rei käschtefräi Rouleauen Tute speziell fir Wëndelen.

D’Gemeng Fréiseng ass eng klimafrëndlech an pestizidfräi Gemeng an huet de Klimapakt ënnerschriwwen:

Mir huelen un all Initiativ deel, déi sech géint d’Atomkraaft am allgemengen a besonnesch géint Cattenom riicht. Mir mussen eis awer Gedanke man fir alternativ Energiequellen ze fannen.

Urbanismus – Wunnen – Wirtschaft

Nei Lotissementer, Residenzen
Den neie PAG garantéiert datt an Zukunft an eiser Gemeng keng riseg Appartementsbléck méi gebaut ginn (maximal sechs Wunnenge pro Residenz).

Soziale Wunnengsbau
Et ass virgesinn dat aus dem ale Paschtoueschhaus zu Uespelt véier sozial Wunnenge gemaach ginn.

Gemeinschaftsgaart
Mir si frou, dass der LSAP hiert Konzept vu “jardins communautaires” opgegraff gouf. Dat heescht, dass Leit déi keen eegene Gaart hunn, op enger Parzell selwer uplanze kënnen. Och lokal Veräiner wéi de “Gaart an Heem” sinn häerzlech wëllkomm fir do matzeschaffen. Mir stellen e Projet op d’Been, wou d’Gemeng de Matbierger ouni Gaart eng Plaz dofir zur Verfügung stellt.

Industrie- resp. Gewerbezone
Eis Gemeng brauch eng “zone d’activités artisanales et commerciales”. Dat bréngt eis déi néideg Steieren, fir nei Projete kënnen ze lancéieren an ze finanzéieren. Am Moment huet d’Gemeng nach keen Terrain dofir. An de leschte Joere goufen awer Gespréicher mat verschiddene Propriétaire gefouert fir un Terrainen ze kommen. Dës Gespréicher si schwiereg an nach am Gaang. Leider si net all d’Leit bereet Wisen oder Akerland un d’Gemeng ze verkafen .

Ënnerhalt
D’LSAP fuerdert, dass d’Gemeng een haaptberuffleche Gäertner astellt fir datt eis Gemeng nach méi schéi gëtt. Mir wëllen och derhannert bleiwen datt zoustänneg Instanzen hirem Ënnerhalt nokommen.

Waasserversuergung
De Waassertuerm zu Fréiseng ass net méi un déi aktuell Awunnerzuel ugepasst. E garantéiert just nach eng Reserv vun 12 Stonnen. Dat geet net duer!Mir ënnerstëtzen de Plang fir en neie Waasserbehälter no beim aktuellen Tuerm ze bauen. Dat géif ongeféier 1,5 Mio. € kaschten. Dat wier eng gënschteg a séier Variante. Den Hellenger Waassertuerm kann net méi fir d’Waasserversuergung benotzt ginn. Dat ass bei enger rezenter Étude erauskomm.

De Gas-Réseau muss nach fäerdeg geluecht an ugeschloss ginn.

Mir setzen eis an, datt eis Gemeng un e séieren informatesche Réseau ugebonne gëtt (Glas-faser), fir datt all Bierger gudden Zougang zu Neien Technologie kann hunn.

Photovoltaik
All ëffentlech Gebai gëtt vun eis an Zukunft sou geplangt, dass dëst ka mat Photovoltaik ausgebaut ginn. Eise Gemengenatelier gëtt an nächster Zäit no dësem Prinzip ausgebaut.

Site vum Uespelter Schlass
De Site vum Schlass soll no der Renovatioun de neie Sëtz vun der Gemengeverwaltung ginn, sou wéi et am Gemengerot decidéiert gouf. An dësem Sënn sinn d’Renovatiounsaarbechten an de leschte Joere geplangt ginn an elo amgaang. Weiderhin soll den Areal virum Schlass a Kierch verkéiersberouegt als gemeinsam Plaz nom Prinzip vum Shared Space (espace commun) aménagéiert ginn.Trotzdem sinn d’Iwwerleeungen nach net ofgeschloss, an all konstruktive Virschlag wéi een dëse schéine Site och vir d’Bierger kann zougänglech maachen ass wëllkomm. Mir denken zum Beispill drun et ze notze fir e Bestietnes am Schlass, e Kulturfest an och fir zukünfteg de Schlassmaart virun ze féieren.

Wat geschitt elo mat de Gemengegebaier zu Fréiseng?
Dës Plaz soll e Site fir Jugend a fir Schoul ginn. Weider Infrastrukturen wéi eng nei Maison Relais, eng nei Crèche, eng grouss Spillplaz, Sportinfrastrukture ginn de Bierger an de Kanner vill Moyene, dest duerch kuerz Weeër a Synergien op enger zentraler Plaz zu Fréiseng.

Infrastruktur: De Kanalisatiounsproblem zu Helleng an der Wisestrooss an um Buerbierg léisen

Eng rezent Étude huet gewisen datt den Hellenger Waassertuerm net méi fir d’Waasserversuergung ka genotzt ginn. En ass awer Deel vum Patrimoine vun der Gemeng. Mir wëssen awer och datt seng Erhalung mat ganz héije Käschte verbonnen ass. Duerfir siche mir no Weeër fir d’Gemeng net zousätzlech finanziell ze belaaschten.

Gemengekommissiounen
D’Opwäertung vun de Kommissiounen ass een Erfolleg. Vill nei Projete sinn iwwer d’Kommissiounen entstanen. Och an Zukunft wäerte mir si weider fërdere fir de Schäfferot ze beroden.

Veräiner – Dëngschter – Fräizäit

Mir fërderen d’Zesummenaarbecht mat de Rettungsdéngschter. Och d’Kooperatioun mat de Pompjeeën vun den Nopeschgemengen. Den Organigramm vun de Rettungsdéngschter muss un di nei gesetzlech Bestëmmunge vum Fënnefjoresplang ugepasst ginn.

Mir fërderen och d’Kommunikatioun an d’Zesummenaarbecht mat de Veräiner an den dräi Dierfer.

D’LSAP war nach ëmmer der Meenung, dass all Veräin vun der Gemeng eng bescht méiglech Infrastruktur soll gebuede kréien.

Sportinfrastrukturen: Mir wëllen zum Beispill de Fussballsterrain an ee gudden Zoustand setzen a fir den Ënnerhalt vum Terrain suergen.

Mir schloe fir, datt Gemeng d’Veräiner och logistesch ënnerstëtzt duerch direkt Hëllef vun de Gemengeservicer, zum Beispill Hëllef beim Opbau fir kulturell Manifestatiounen.

Eis Spillplazen sollen och weiderhin gutt ënnerhale ginn, fir eng méi breet Altersstruktur ausgebaut ginn an och fir Kanner mat Behënnerung zougänglech gemaach ginn.

Kommunikatioun a Partizipatioun

D’Kommunikatioun vun der Verwaltung an de politesch Verantwortlechen géintiwwer de Bierger ass eng wichteg Aufgab vun der Gemeng. D’Informatiounspolitik muss sech awer der haiteger Zäit upassen. D’Gemeng muss de Bierger verschidde Méiglechkeete ginn fir sech u si ze wenden a fir un Informatiounen ze kommen.

Accueil um Telefon.
No der Installatioun vun der neier Telefonszentral gouf elo festgestallt, dass 55% vun den Appellen net duerch kommen. D’LSAP huet duerch hir Initiative erreecht, dass elo en Empfangsguichet an der Entrée vun der Gemeng installéiert gëtt. Sou kann all Bierger an Zukunft gutt empfaangen an orientéiert ginn, sief et um Telefon oder direkt op der Plaz.

Nei Medien an den Internet-Site freiseng.lu, macommune, asw.
E gudden, kloer strukturéierten an informativen Internet-Site ass wichteg fir Äntwerten op Froen ze fannen. Dofir muss dëse Site ugepasst ginn, fir datt och de mobile Medie Rechnung gedroe gëtt. E muss iwwersiichtlech, barrièrefräi, méisproocheg sinn an einfach à jour ze hale sinn. De Bierger muss mat wéinege Clicks op di richteg Informatioun kommen.

D’Veräiner sollen d’Méiglechkeet kréien, sech um Internet-Site virzestellen an hir Manifestatiounen an een zentrale Kalenner schreiwen. Sou datt all Bierger wees, wéi eng Manifestatiounen an der Gemeng sinn a wou schonn en Datum besaat ass.

Infoziedelen – Gemengebuet
Mir wëlle méi kloer a gutt verständlech Infoen erausginn, och weiderhin iwwert gedréckten Infoziedelen oder Broschüren, fir datt all Bierger eng Chance huet informéiert ze bleiwen.

WIFI Accès:
Mir wëllen organiséieren, dass eis Gemeng an allen ëffentleche Gebaier (Sportshalen, Centre culturels…) ee gratis WiFi Accès installéiert, deen de Bierger gratis notze kann.

Link fir de Programm erofzelueden