Gemengerot vum 28.3.2018: Froen un de Buergermeeschter an de Schäfferot

2018, Froen un de Buergermeeschter

Fro zum Punkt 4 vum Ordre du jour: “Approbation Convention 2018 “Anne Asbl- Maison Relais”” am Kader vun den Service d’Education et d’Accueil inclusif (SEA inclusif)

Dës Froen bezéien sech op d’Säiten 10-12 vun der Conventioun:

  • Wéiwäit sinn d’Démarchen vun eiser Maison Relais fortgeschratt, fir e Service d’Education et d’Accueil inclusif (SEA inclusif) ze ginn?
  • Wéi steet et mat Projeten am Kader vum SEA inclusif?
  • Wéieen Finanzéierungsmodell gëtt fir den SEA inclusif gewielt?”

Les réponses aux questions posées se trouvent sur les pages 10 à 12 de la convention. La Maison Relais fonctionnera en 2018 sur base du système EBS. Ensuite la Maison Relais postulera pur une participation aux frais auprès du CIS.

Fro zu den Parkplazen hannert der Sportshal:

D’ Parkplazen sinn am Rout markéiert

  • Ween däerf hei (wéini) parken?
  • Elo wou de Wee Richtung Waassertuerm a Maison Relais zou ass, wär et net ubruecht d’“Allgemeines Fahrverbot” duerch ee Sakgaasse-Schëld ze ersetzen?

Le bourgmestre BEISSEL répond que ce panneau C2 date de la construction du Cycle 1. La Commission de Circulation avait renseigné ce point au collège échevinal en date du 03.05.2016, sans résultats.


Fro zum “Concept Plan Maître-Campus scolaire Frisange”:

Et gi vill Gerüchter wéi sech de Site soll entwéckelen. Fir net mussen op Gerüchter ze goen:

  • Wéini gëtt de “Concept Plan Maître-Campus scolaire Frisange” virgestallt, resp. wéini kann den Devis supplémentaire (Budgetsposten 4/120, 211000/14013) gestëmmt ginn?
  • Gëtt de “Concept Plan Maître-Campus scolaire Frisange” virum Architekte-Concours fir déi nei Gemeng virgestallt?

Le bourgmestre BEISSEL répond qu’aucun devis supplémentaire n’est nécessaire. Le concept sera présenté au conseil communal et ensuite aura lieu le concours d’architectes.

Fro zum Artikel 14 aus dem “Règlement d’ordre intérieur du conseil communal “ / “Bulletin communal”:

[…] Le bulletin communal paraît en principe une fois tous les trois mois.

Nëmmen informéiert Bierger kënnen sech fir hier Gemeng interesséieren an aktiv um Liewen an dëser deel huelen.

  • Wéini kënnen eis Matbierger mat deem éischte Gemengebuet ënnert där neier Majoritéit rechnen?

Le bourgmestre BEISSEL répond que le bulletin est prévu paraitre en avril.