Gemengerot vum 28.2.2018: Froen un de Buergermeeschter an de Schäfferot

2018, Froen un de Buergermeeschter

Fro zum Punkt 12 vum Ordre du jour : “Approbation devis Système lecture à distance compteur d’eau-programme 2018

 • Wéivill Compteuren goufen bis elo schonn emgerüst?
 • Wéivill Compteuren mussen nach emgerüst ginn?
 • Wéivill Compteuren si geplangt fir am Laf vum Joer 2018 emgerüst ze ginn?
 • Wéi héich ass den totale Montant dee geplangt ass fir déi komplett Ëmrüstung op “Funk-Compteuren” an der Gemeng?
 • Wéi héich sinn déi geplangten zukënfteg Käschten fir dës Donnéen ofzeliesen?

Le bourgmestre BEISSEL répond que 210 compteurs ont été installés à Frisange, tandis que Hellange et Aspelt n’ont pas encore été équipés. 45 compteurs ont été installés dans les prés des agriculteurs.  50.000,-€ couvrent les frais pour +/-200 compteurs. LE montant final ne sera connu qu’en fin de projet, étant donné qu’il y aura des démolitions et reconstructions d’immeubles, pour lesquels l’échange se fera « naturellement ». 2  téléphones portables ont été achetés pour effectuer la lecture.

Fro zu der “N13”:

Zwësche Fréiseng an Helleng sinn fir eng Testphase duebel Strécher an der Mëtt vun der Strooss gezu ginn.

 • Wéini ass dëst Testphas fäerdeg, a ginn dann déi duebel Strécher nees ewech gemaach?
 • Wéini ginn d’Conclusioune vun dësem Test gezunn, a kritt de Gemengerot eng Copie vun dësem Rapport?

Le bourgmestre BEISSEL répond que la route N13 est gérée par les P&Ch. Merci de leur adresser ces questions.

Fro zum Chalet Seitert

 • Och wann d’Reglement fir d’Locatioun vum Chalet ofgeschaaft ginn ass, däerfe privat Persounen dëse Site elo nach betrieden (zB. fir eng Paus ze maachen) oder ginn hei “Propriété privé / accès interdit” Schëlder opgehaangen?

Le bourgmestre BEISSEL estime qu’il ne faut pas couper chaque cheveu en quatre. Il s’agit d’une propriété privée et le législateur a bien défini comment la propriété privée d’autrui est à respecter. Mais le collège échevinal ne portera surement pas plainte si un voyageur s’y arrête pour y casser sa croute. 

Fro zu Bësch Seitert selwer

 • Wien huet d’Juegdpacht am Seitert (an deem Deel, deen der Gemeng gehéiert)?

Le bourgmestre BEISSEL répond que cette question est à adresser au syndicat de chasse ou au Ministère de l’Environnement. La commune n’est pas compétente en matière de chasse.

Fro zur Luxfiber vun der Post

 • Wéi eng Stroosse feelen nach a fir wéini sinn dës Aarbechten geplangt?

Le bourgmestre BEISSEL répond que la Poste n’a pas contacté la commune de Frisange à ce propos.

Fro zu de Kompensatiounsmoossnamen um Terrain vun der Gemeng Fréiseng wéinst dem Rondpoint Irgäertchen

Am Pressecommuniqué vun 22.2.2018 vun de Ponts et Chaussées steet dass eng Kompensatiounsmoossnam fir de Rondpoint Irgäertchen um Terrain vun der Gemeng Fréiseng kéim.
Weess de Schäfferot schonn:

 • Wou soll geplanzt ginn?
 • Wat soll geplanzt ginn?

Link Pressecommuniqué : http://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2018/02-fevrier/22-reamenagement-echangeur-Hamm.html

Le bourgmestre BEISSEL renvoi à sa réponse antérieure.

Änfert bei der Fro vun der CSV Fraktioun:

Le bourgmestre BEISSEL répond que rien de cela n’est censé avoir lieu sur un terrain appartenant à la commune de Frisange. Il est par contre possible que les terrains choisis par la P&Ch se trouvent en partie sur le territoire communal.

Fro zum Internet Site vun der Gemeng “frisange.lu”

Och wann de Schäfferot eis een iwwerschafften a neien Internet Site annoncéiert huet, kéinten en attendant kleng Ännerungen um bestehenden Site Verbesserunge fir eis Bierger bréngen.

Mär proposéiere Folgendes:

 • Dokumenter an den eenzelen Kategorie dem Datum no sortéierten, mat deem neisten no Uewen.
 • Wichteg Dokumenter méi populär ze plazéieren, z.B op der éischter Säit am Plaz vun all deene Logoen, Dokumenter wéi déi läscht Infoen zur Schoul, den aktuellen Offallkalenner, de leschte Buet, den Ordre de Jour vum nächste Gemengerot, de Rapport vum leschte Gemengerot, …
 • Ausserdem sollte net méi relevant Dokumenter (z.B calendrier écologique Frisange 2017) archivéiert ginn a nët méi bei den Aktualitéite stoen.

Eng lescht Remarque: De Gemengebuet 10/2017 feelt um Site, resp. ass net an der Kategorie “Publications / Infoblat” ze fannen.

Ass et méiglech dës Propositiounen ëmzesetzen?

Le bourgmestre BEISSEL répond que les omissions seront corrigées. Le site actuel ne sera par contre pas réaménagé. Les ressources seront intégralement investies dans le nouveau site.