Gemengerot vum 11.1.2018: Froen un de Buergermeeschter an de Schäfferot

2018, Froen un de Buergermeeschter

Froen zum Pedibus:

Et si Matbierger un eis erugetrueden déi sech besuergt iwwert d‘Sécherheet vum Pedibus weisen.

 • Wéivill Kanner ginn op wéi enger Pedibus-Linn mat?
 • Vu wéivill Persounen ginn d‘Kanner pro Linn begleet?
 • Geet d’Unzuel vum Personal déi d’Kanner begleeden duer fir d‘Sécherheet ze garantéieren?
 • Entsprécht d‘Unzuel vum Personal déi d’Kanner begleeden, dem wat «Anne a.s.b.l.» der Gemeng a Rechnung stellt?

Le bourgmestre BEISSEL répond que le quota du nombre de Aufseher est fixé par l’état et que Anne a.s.b.l. facture tout à fait correctement. 4 lignes fonctionnent actuellement :

 • Ligne « Aaluecht » : 20 enfants, 2 Aufseher
 • Ligne « Robert Schuman-Strooss » : 20 enfants, 2 Aufseher
 • Ligne « Iermescht » : 20 enfants, 2 Aufseher
 • Ligne « Lëtzebuergerstrooss » : 20 enfants, 2 Aufseher

Fro zu Knascht op de Stroossen an Trottoiren

Op verschiddene Plazen an der Gemeng gesäit een ëmmer nees Knascht leien, rezent nees am Ufank vum Schumanswee, awer och mol laanscht d’Appartementer an der Robert Schumanstrooss.

 • U ween (resp. wéi ee Service) sollen d‘Bierger sech riichten wann se Problemer mat Knascht am ëffentleche Raum gesinn?
 • Vu weem gëtt dëse Knascht ewech gemaach, an a wat fir engem Délai gëtt dat erleedegt?
 • Wien dréit d‘Käschte vum Botzen?
 • Ass virgesinn op Plazen wou dëse Problem méi oft optaucht, mat de Leit „sur Place“ ze schwätzen? Wie géing dat maachen?
 • Wéi stitt dir dozou eng Sensibiliséirungskampagne géint d’Verknaschten ze lancéieren?

Le bourgmestre BEISSEL répond que chacun est censé nettoyer devant sa propre porte. Les déchets laissés par les habitants d’une résidence devant leur porte sont enlevés – après avoir donné un avertissement au syndicat gestionnaire de l’immeuble – par le service technique communal et les frais encourus sont facturés au syndicat concerné. La thématique sera reprise au prochain bulletin communal. A noter que la commune vient d’acquérir une nouvelle balayeuse.

Dateschutz bei der Maison Relais

Um Formular fir Kanner an der Maison Relais anzeschreiwen gëtt d‘Konfessioun vum Kand an och de Beruff an de Patron vun den Elteren gefrot.

 • Firwat gëtt d’Konfessioun gefrot?
 • Firwat gi Beruff a Patron vun den Elteren gefrot?
 • Op der Fiche de Santé gëtt no “Diät oder Essgewohnheit” gefrot. Ginn an der Maison Relais Iessgewunnechten aus reliéisen Grënn berücksichtegt?
 • Ass dëse Formular konform mat de bestehenden Dateschutz-Regelen?
 • Wäert dëse Formular konform mam neien Dateschutz EU 2016/679 sinn (trëtt den 25.5.2018 a Kraaft)? [Zwee vun de sechs Haapt-Prinzipien vun EU 2016/679 sinn Zweckbindung an Datenminimierung]

Le bourgmestre BEISSEL répond que la collecte de ces données est conforme à la loi actuellement en vigueur. L’information sur la confession aide non seulement à veiller à un régime alimentaire particulier, mais également à l’encadrement des enfants, p.ex. lors des fêtes religieuses. L’information du patron et du lieu de travail est nécessaire pour pouvoir joindre les parents à tout moment, non seulement en cas d’accident, mais également quand l’enlèvement de l’enfant était oublié. La fiche de santé est nécessaire à la prévoyance de réactions allergiques. Le collège échevinal demandera aux juristes d’Anne a.s.b.l. de donner leur avis concernant l’impact de cette nouvelle loi sur le renseignement de ces spécificités.

Commissions consultatives communales d’intégration

Am “Règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 relatif à l’organisation et au fonctionnement des commissions consultatives communales d’intégration” steet am Artikel 2 (3) “La commission comprend autant de membres suppléants que de membres effectifs. En cas de maladie, d’absence ou d’autre empêchement, un membre effectif est remplacé par un membre suppléant.”

 • Am Fall wou een aneren Member verhënnert ass, wéi sinn d’Regelen an d’Procédure fir ee Suppléant ze wielen?

Le bourgmestre BEISSEL répond que le législateur n’a pas prévu de procédure à cet effet. Un tableau de préséance restant à établir servira donc de base à ce choix.