Roger Braun

Pour Frisange

Roger BRAUN (59)
bestuet - 1 Kand
Privatbeamten am Assurance-Sektor / employé privé dans le secteur assurances
  • Vize-President vun der LSAP -Sektioun Fréiseng
  • President vun der Kommissioun fir Chancëgläichheet / commission égalité des chances
  • Member am Conseil d’Administration vum Office Social Beetebuerg-Fréiseng-Roeser