Guy Bingen

Pour Frisange

Guy BINGEN (59)
bestuet - 2 Kanner
Pensionéierte Privatbeamten / employé privé en retraite
  • Président vun der LSAP - Sektioun Fréiseng
  • Member vun der Emweltkommissioun commission environnement
  • Komitésmember an aktive Musikant an der Hellenger Musék «La Lyre»