Damien Sagrillo

Pour Hellange

Damien SAGRILLO (59)
bestuet - 3 Kanner
Gemengeconseiller / conseiller communal
Universitéitsprofessor / professeur d’université
  • Member vum Comité LSAP-Sektioun Fréiseng
  • President vun der Musekskommissiouncommission musicale
  • Member vun der Bautekommissioun (bâtisses)a vun der Spezialkommissioun(Aménagement communal)