Gemengerot vum 30.5.2018: Froen un de Buergermeeschter an de Schäfferot

2018, Froen un de Buergermeeschter

Soubal de Rapport vum Gemengerot do ass, ginn d’ Äntwerten hei verëffentlecht

Bréif vun der Maison Relais (an der Woch vum 21. Mee ukomm)

Den 24. Mee 2018 ass een Bréif vun der Maison Relais (Link mam Dokument) ukomm, deen den Elteren Angscht mécht, Angscht op hir Kanner bei der Rentrée 2018-19 nach eng Plaz an dëser Struktur kréien.

 • Wéivill Kanner sinn am Moment ageschriwwen, wéi ass d’Auslaaschtung (Taux d’occupation) a wéi eng Deeg / Stonnen sinn am meeschten “gefrot”?Kruten dëst Joer (2017-18) och Kanner keng Plaz? Wa jo, wéivill?
 • Mat wéivill Kanner gëtt nächst Joer gerechent? Wéivill Plazen géifen da potentiell feelen.
 • Bei wéi enger Plage d’horaire (Accueil matinal, fir d’Mëttegiessen oder duerno) ginn et am meeschte Problemer?
 • Firwat hunn d’Elteren nëmmen 1 Woch Zäit (bis den 1. Juni) fir den Ziedel mat den Auerzäiten auszefëllen?
 • Wéi ginn “spezial Fäll” behandelt, z.B
  wann eng Persoun ouni Aarbecht am Laf vum Joer eng Plaz fënnt
  Student mat Kanner
  Scheedungsfall am Laf vum Joer
  Sinn heifir “Reserven” virgesinn?
 • Wéi mellen Elteren hier Kanner un wann se onregelméisseg oder Schichte schaffen?
 • Wéi mellen Elteren hier Kanner un, déi réischt nom 1. Juni wëssen wéi se bei der Rentrée 2018-2019 schaffen (z.B Léierpersonal)?
 • Wéi wäert sech d’Maison Relais an Zukunft entwéckelen?
  • Wat ass déi “solution intérimaire” déi am Bréif erwäänt gëtt?
  • Ass een Ausbau virgesinn a wa jo, wéini?
  • Wéi grouss fält ee méiglechen Ausbau aus?

Sprëtzen op ëffentlechen Plazen:

An der Woch vum 21. Mee si Sprëtzen an der Géigend vum Hoënerwee zu Fréiseng fonnt ginn. Nodeems eisen Agent municipal informéiert ginn ass, ass och alles ganz séier vum Service technique geraumt a gebotzt ginn, Merci heifir.

 • Ass dëst een Eenzelfall an der Gemeng oder sinn a leschter Zäit op méi Plazen Sprëtze oder anert Drogegeschier fonnt ginn?
 • Ass d’Police informéiert ginn fir hei kënnen präventive eppes ze ënnerhuelen?

Fro zu den Parkplazen hannert der Sportshal / Paschtoueschhaus:

Am lëschte Gemengerot ass festgehale ginn, dass dat “Allgemeines Fahrverbot” fir hannert d’Sportshal an der Verkéierskommissioun soll beschwat ginn.

 • Ass heizou een Avis zustane komm?
 • Wat geschitt mat dësem Schëld / dëse Parkplazen? Ween däerf déi notzen?

Hoënerwee zu Fréiseng

Säit de Feldwee Hoënerwee zu Fréiseng frësch gemaach ginn ass, ass nees wesentlech méi Verkéier op dëser Stréck tëschent Hoën (FR) a Fréiseng obwuel et een “Allgemeines Fahrverbot” hei gëtt.

 • Ginn et Pläng vum Schäfferot dës Situatioun systematesch ze iwwerwaachen?
 • Ass virgesinn fir hei effikass verkéiersberouegend Moossnamen duerchzesetzen, wéi z.B. de Wee richteg zou ze maachen?

Soubal de Rapport vum Gemengerot do ass, ginn d’ Äntwerten hei verëffentlecht