Gemengerot vum 12.9.2018: Froen un de Buergermeeschter an de Schäfferot

2018, Froen un de Buergermeeschter

Eis Fro vun de Buergermeeschter:

Plazen an der Maison Relais

  • Kruten all d’Kanner déi gewënschten Placen an der Maison Relais?
  • Wann net, wéivill Kanner krute keng oder net déi gewënschten Plaz?
  • Wéiwäit ass de Projet vum provisoreschen Ausbau vun der Maison Relais?