frisange.lu ass aus den 90er Joren

2018, Dossier

Op Nofro vun Bierger, déi sech beschwéieren dass een um Internet Site vun der Gemeng Fréiseng näischt fënnt an no Remarken vu Veräiner iwwert d’Art a Weis wéi ënner anerem de Kalenner geréiert gëtt hu mär als LSAP Fraktioun an zwee Gemengeréit heizou Froen gestallt.

Froen zum Internet Site aus dem Gemengerot vum 31 Januar 2018

Froen zum Internetsite vun der Gemeng Fréiseng am Kontext vun eise Veräiner.Eisen Internetsite ass e bëssen an den 90er Joren hänke bliwwen.

 • Ass virgesinn fir den Internetsite vun der Gemeng Fréiseng a nächster Zäit frësch ze maachen?

Wa jo:

 • ass virgesinn déi eenzel Veräiner sech méi am Detail um Site presentéieren ze loossen?
 • Veräiner hunn ëmmer nees Problemer hier Manifestatiounen net op dee selwechten Dag ze leeën. Ass dofir virgesinn een Agenda um (neien) Site vun der Gemeng Fréiseng ze féieren, deen ëmmer aktuell ass fir
  • de Veräiner ze hëllefen en Datum fir hir Manifestatioun ze fannen?
  • den Awunner ze erlaabt einfach ze wëssen wat, wou a wéini an der Gemeng leeft?
 • Ass och virgesinn een Agenda um Site vun der Gemeng Fréiseng ze féieren, dee weist wéini wéi eng ëffentlech Raimlechkeeten scho besat sinn?

Le bourgmestre BEISSEL répond que le site se présentera avec le nouveau lay-out multiplateforme en cours d’année 2018. Un autre site sera mis à disposition des associations locales pour s’y présenter et y promouvoir leurs événements. Un troisième site pour la gestion des ressources est en cours d’étude. Ce site permettra à tous de visualiser l’occupation des salles. Les associations auront chacune un compte d’utilisateur et pourront ainsi gérer leurs réservations en ligne.

Froen zum Internet Site aus dem Gemengerot vum 28.2.2018

Fro zum Internet Site vun der Gemeng “frisange.lu”

Och wann de Schäfferot eis een iwwerschafften a neien Internet Site annoncéiert huet, kéinten en attendant kleng Ännerungen um bestoenden Site Verbesserunge fir eis Bierger bréngen.

Mär proposéiere Folgendes:

 • Dokumenter an den eenzelen Kategorie dem Datum no sortéierten, mat deem neisten no Uewen.

 • Wichteg Dokumenter méi populär ze plazéieren, z.B op der éischter Säit am Plaz vun all deene Logoen, Dokumenter wéi déi läscht Infoen zur Schoul, den aktuellen Offallkalenner, de leschte Buet, den Ordre de Jour vum nächste Gemengerot, de Rapport vum leschte Gemengerot, …

 • Ausserdeem sollte net méi relevant Dokumenter (z.B calendrier écologique Frisange 2017) archivéiert ginn a net méi bei den Aktualitéite stoen.

Eng lescht Remark: De Gemengebuet 10/2017 feelt um Site, resp. ass net an der Kategorie “Publications / Infoblat” ze fannen.

Ass et méiglech dës Propositiounen ëmzesetzen?

Hei krute mär nach kee schrëftleche Rapport, mä déi mëndlech Äntwert war, dass näischt méi um aktuelle Site geännert gëtt well een neie Site am Moment ausgeschafft gëtt (wéi och schonn an der  Äntwert vum 31.1.2018). De Gemengebuet dee gefeelt huet ass online gesat ginn, merci heifir.

 • Mär hoffen dass déi versprachen Ännerungen sou séi wéi méiglech ëmgesat ginn. Sollt dëst net de Fall sinn, wäerte mär op déi proposéiert Ännerungen pochen an nach aner Verbesserungen erareechen.
 • Mär wäerten oppassen, dass um neien Internetsite eis Bierger sou einfach wéi méiglech all Informatiounen fannen. Sollten et hei keng substanzielle Verbesserungen ginn, wäerte mär entspriechend Propositioun un de Schäffen- a Gemengerot maachen.
 • Mär hunn een oppent Our fir all Remark / Ureegung zum Internetsite vun der Säit vun eisen Bierger an huelen dëst dann och gären mat an de Gemengerot.

Pour Info, soll een de leschten Offallkalenner sichen, en ass ënnert Publication –> Vie quotidienne – Vie pratique –> SIDOR_calendrier_2018 01 (op 3 leschter Plaz an der Lëscht)