Froen un de Schäfferot

Gemengerot vum 12.9.2018: Froen un de Buergermeeschter an de Schäfferot

Eis Fro vun de Buergermeeschter: Plazen an der Maison Relais Kruten all d’Kanner déi gewënschten Placen an der Maison Relais? […]

Gemengerot vum 30.5.2018: Froen un de Buergermeeschter an de Schäfferot

Soubal de Rapport vum Gemengerot do ass, ginn d’ Äntwerten hei verëffentlecht Bréif vun der Maison Relais (an der Woch […]

Gemengerot vum 28.3.2018: Froen un de Buergermeeschter an de Schäfferot

Fro zum Punkt 4 vum Ordre du jour: “Approbation Convention 2018 « Anne Asbl- Maison Relais »” am Kader vun den Service […]

Gemengerot vum 28.2.2018: Froen un de Buergermeeschter an de Schäfferot

Fro zum Punkt 12 vum Ordre du jour : “Approbation devis Système lecture à distance compteur d’eau-programme 2018” Wéivill Compteuren […]

Gemengerot vum 31.1.2018: Froen un de Buergermeeschter an de Schäfferot

Froen zur Verkéierssécherheet an eiser Gemeng An de leschte 6 Wochen ass et zu 3 schwéieren Accidenter mat Schwéierblesséierten an […]

Gemengerot vum 11.1.2018: Froen un de Buergermeeschter an de Schäfferot

Froen zum Pedibus: Et si Matbierger un eis erugetrueden déi sech besuergt iwwert d‘Sécherheet vum Pedibus weisen. Wéivill Kanner ginn […]

Gemengerot vum 27.12.2017: Froen un de Buergermeeschter an de Schäfferot

Sëtzung vum Gemengerot vun der Gemeng Fréiseng den 27. Dezember 2017 Zum Punkt 8 vum Ordre du jour: 8. Annulation […]