Budget 2018 (Gemengerot vum 11.1.2018)

2018, Dossier

Op den Ordinären Budget huet de Schäfferot naturgeméiss wéineg Afloss, dëse Budget huet wuel awer vill Afloss op eis Bierger. Mär sinn haaptsächlech gespaant wéi sech Taxen wäerten entwéckelen. An de Walprogrammen ass versprach ginn dass Taxen sollen erof goen. Heivunner gesi mär näischt am Budget. Musse mär nach 4 oder 5 Joer waarden bis dann d‘Taxen just virun den nächsten Walen erof ginn? Vill Geld muss och an d’Kläranlach investéiert ginn an den Akafspräis vum Waasser geet an d‘Luucht, gëtt eist (Of)-Waasser elo méi deier?

Am ordinären Deel vum Budget fënnt sech och d’Uschafung vun audiovisuellem Gerät fir de Gemengerot opzezeechne an duerno de Bierger dës Opzeechnungen um Site vun der Gemeng Fréiseng zur Verfügung ze stellen. Dëse Schrëtt Richtung méi Transparenz fënnt eis voll Zoustëmmung.

Et gëtt och kee Parking payant agefouert. Net nëmmen ginn doduerch keng Suen duerch de Parking ageholl, mä soulaang eis Gemeng kee Parking payant huet, kréie mär och keng Suen vun den Avertissements taxés (Protokoller) wéinst falsch Parken. Hei ginn eis zweemol d‘Suen duerch d‘Lappen an eisen Agent communal bréngt aus finanzieller Sicht der Gemeng näischt.

Am Extraordinären Deel ginn eng ganz Rei Projeten déi vun der viregter Majoritéit an d’Procedure geschéckt goufen, fäerdeg oder weider gemaach: Fäerdegstellung vum PAG a vum Masterplang fir de Site Fréiseng, de Feldwee Krokelshaf, den Ausbau vun der Kontainerplaz an dem Gemengenatelier, weider Avertisseurs de vitesse an eng weider verbessert Beliichtung vun den Foussgängersträifen fir d‘Secherheet vun eise Bierger, de Bourbierg gëtt frësch gemaach, de Bëschkierfecht gëtt ugeluegt an de Gemengenatelier kritt wéi déi leschte Joren neit Material.

Verschidde nei Projet sinn ze begréissen, d’Vergréisserung vun der Hellenger Crèche, där eenzeger Crèche an dësem Duerf, dass d’Pompjeeen nach emol Material kréien, de Projet géint Reewaasser an der Wisestrooss zu Helleng an d‘Neimaachen vun der Péiter vun Uespelt Strooss. Och de Projet fir elektronesch Tafelen an der Schoul ze kafen kann een nëmmen begréissen. Mär sinn och op de globale Konzept fir eis Mobilitéit gespaant, geneesou wou déi 120.000€ an d’Trottoiren investéiert solle ginn.

Méi wéi ze bedaueren ass, dass d’Projeten fir d’Gemengen-Administratioun an d’Uespelter Schlass ze kréien, d’Sozialwunnengen am Uespelter Paschtoueschhaus zesummen mat den Gemeinschaftsgäert an de Neibau vum Uespelter Verräinsgebai gestoppt gi sinn. Besonnesch vir déi zwee läscht Projeten si keng Suen fir Alternativen am Budget virgesinn.

Mä elo zum Uespelter Schlass. Et ass kloer dass déi nei Majoritéit net do wëll d’Gemengenadministration hisetzen. Mä et ass nach net usazweis kloer wéi dëse Site soll valoriséiert ginn, e Site wou elo schonn 3 Milliounen Euro (Fro am Gemengerot 27.12.2017) gebonnen sinn, an dësem Budget nach emol 750.000 virgesinn sinn, an dat bestëmmt net déi leschten Ausgaben wäerte sinn. Wär eis Gemeng do, géif automatesch vum Site profitéiert ginn, eist administrativ Personal géif hei schaffen an all Dag eise Matbierger weiderhëllefen, Receptiounen a Bestietnesser kéinten hei gemaach ginn, genee sou wär Plaz fir Ausstellungen do. Wat huet eis bis elo d’Majoritéit proposéiert wat mat dësem wonnerbarem Site soll geschéien, eng Bibliothéik, Ausstellungen, eng Plaz fir e Popup-Store an iergendwéi d’Schlass dem Public zougänglech maachen! Eng Bibliothéik an eiser Gemeng ass eng super Saach, mä déi soll an der Géigend vun der Schoul sinn. Wat bleift nach, Ausstellungen an eng Plaz fir Popup-Stores. Do sinn vill Suen investéiert ginn, wou bis elo de Schäfferot leider nach keng Visioun huet wéi méiglechst vill Matbierger méiglechst oft vun dësem Site kënne profitéieren. Mär hoffen dass nach besser Ideeën fir dëse Site fonnt ginn.

Een anere Punkt ass den Hellenger Waassertuerm. All kéiers wann ee laanscht fiert, schéint ee Stéck méi ze feelen. Am Budget ass do keen Euro virgesinn. Ass den Zoustand elo awer net sou schlecht dass am Laf vum Joer muss gehandelt ginn? Wat geschitt mat Waassertuerm, am Koalitiounsaccord steet och näischt dozou!

Wéi ass et mam Ausbau vun der Maison Relais? Dës ass elo schonn un der Limit. Et sinn awer keng Suen virgesinn fir kënnen e neie Projet ze starten soubal de Masterplang vum Site Fréiseng do ass. Sollten och nach aner Schoulhorairen agefouert ginn (Fro am Gemengerot vun 29.11.2017), da wäert d‘Maison relais nach vill méi genotzt ginn.

Mär stëmmen géint de Budget. Dat ganzt Land jäizt no Wunnengen, an hei zu Fréiseng gëtt de Projet vu Sozialwunnengen ouni Alternativ an ouni Grond gestoppt an domadder ëm mindestens zwee Joer verzögert. Doniewent wäerten um Enn vum Joer 3.75Millioun Euro a Form vum Uespelter Schlass do stoen, ouni vum Schäfferot eng Iddi matgedeelt ze kréien wéi dëse Site genotzt soll ginn. Maison relais oder den Hellenger Waassertuerm mussen och nach waarden, dofir gëtt awer direkt eng nei Gemeng geplangt.

Och wann net alles am éischten Joer ka gemaach ginn, kéinten awer fir eng ganz Rei vun wichtegen Dossieren mindestens e klenge Posten am Budget virgesinn ginn fir kënnen déi éischt Etüden ze maachen oder eng Ausschreiwung ze preparéieren. Hei ass de Risiko grouss dass vill Zäit verluer geet oder weess de Schäfferot nach net wéi se verschidden Projeten soll upaken?

Zum Schluss wollte mär awer nach proposéieren de Budget méi zougänglech op ze bereeden, als Beispill kann een sech d’Gemeng Betebuerg huelen (http://bettembourg.lu/politique/budget/) . Mat Grafiken an zesummefaassenden Tabellen gëtt hei d’Essenz vum Budget erkläert an dëst am Sënn vun der Transparenz. Mär hoffen dass mär mat der Presentatioun vum Budget 2019 sou ee Rapport de Syntheese presentéiert kréien.