Ee Schlass, Vill Suen awer kee Konzept (Gemengerot vum 30.5.2018)

2018, Dossier

De Projet vun der Renovatioun vum Site vum Uespelter Schlass kascht gutt 8 Milliounen Euro, niewent den 3.7 Milliounen Euro déi bis elo schonn an de Projet investéiert gi sinn. Et gëtt sécher ee super a schéine Site, mä wéi soll dësen mat Liewen gefëllt ginn, wéi kënnen eis Bierger heivunner am beschten profitéieren, vun deenen 11,7 Milliounen Euro? An hei däerf een net d’Käschten fir déi nei Gemeng zu Fréisenger vergiessen. Déi éischt 170’000€ fir den Architektenconcours sinn den 18. Juni vun der Majoritéit gestëmmt ginn.

Et ginn Argumenter dofir an dogéint fir d’Adminstratioun op Uespelt ze verleeën. Wär d’Administatioun zu Uespelt, da géif dëse Site all Dag vu ville Leit genotzt ginn, fir hei ze schaffen, fir hier administrativ Démarchen ze maachen oder wann de Schäfferot, de Gemengerot oder d’Kommissioune sech gesinn fir iwwert déi verschidden Themen ze diskutéierten. Dogéint schwätzt sécher, dass de Site begrenzt ass, dass een bei klasséierte Gebaier net einfach kann eng Annex dru bauen. Am Kader vum Koalitiounsaccord 2011-17 ware mär mat der Implantatioun vun der Gemeng zu Uespelt am Schlass d‘Accord. Mä och eng aner Notzung géif fir eis an d’Rei goen, soulaang se ee sozialen an kulturellen Aspekt huet. Wéi vill Büroen a Reuniounssäll passen an d‘Annex, ass dat vum aktuellen Schäfferot ënnersicht ginn? Am Moment schaffen eng 14 Persounen zu Fréiseng an der Administratioun. Och wann et an 10 oder 20 Joer duebel souvill Persounen sinn, kéint dat nach passen? A wéi grouss soll déi nei Gemeng zu Fréiseng ginn?

Devis a Pläng vum Uespelter Schlass

Hei gëtt vun engem “Projet definitif détailé” vum Schlass geschwat, mä wou sinn d’Pläng vun der Annex Bâtiment B an C. Wat ass hei virgesinn? [Äntwert vum Buergermeeschter: am Moment näischt] Gëtt awer wéinstens d’Facade, den Dach an d’Fensteren renovéiert oder bleiwen dës Deeler vun der Annex am aktuellen Zoustand? [Äntwert vum Buergermeeschter: jo, d’Façade gëtt vun der ganzer Annex gemaach]

Et ginn 2 Salle de Mariage (dovunner eng fir bis zu 45 Persounen), 3 salles sociétaires (2 am Schlass an ee groussen an der Annex, dësen fir 50 Persounen), 3 Salle Expo (am ganzen 75m2), ee grousse Konferenzsall (fir 75 Persounen) an net ze vergiessen 3 Kitchenettes a verschidden Stockage Raim. Et kann een also hei mindestens 3 separat Manifestatiounen mat iwwer 150 Persounen ofhalen an zum selwechten Moment eng Expo do stoen hunn. Wéini a wéi oft ass dat de Fall, wéi sollen dës Raimlechkeeten zu 100% genotzt ginn. Wann se duerno zu 10% genotzt ginn, kann ee scho frou sinn.

An annerhallwe Joer (Ufank 2020, dem provisoreschen Planning no) soll d’Schlass fäerdeg sinn, a kuerz drop och d’Annex, oder een Deel dovunner. An da muss d’Majoritéit beweisen dass si ee Konzept fir dëse Site huet, ee Konzept wou sou vill wéi méiglech Matbierger vun dësem Site kënne profitéieren, an dat sou oft wéi méiglech. Et wär net méi wéi Schued, wa mär duerno ee wonnerschéint renovéiert Schlass hätten, mä ee Schlass wat géif eidel stoen, an ouni Schlasshär oder Dame. Wéi eng Veräiner sollen hei Liewen an d’But bréngen, wéi eng Manifestatiounen gi vun der Gemeng organiséiert, wéi eng aner Acteuren aus dem kulturellen oder edukativen Beräich kéinten dëse Site sënnvoll notzen. Spéitstens déi Woch no der Aweiung wäerte mär als Oppositioun dës Froen stellen.

Mär enthalen eis. Datt de Site muss an d’Rei gesat ginn, ass kloer, mä dass dat awer an eisen An ouni ee Konzept fir eng spéider Notzung geschitt, kënne mär net novollzéien.

Vu Lénks no riets Annex Bâtiments A, B an C

Wann all Dag souvill bei Schlass lass wär, wéi fir de Schlassmaart, kéint mär gären fir dee ganzen Projet stëmmen. Leider ass dat awer nëmmen emol am Joer.