Fräiwëlleg Pensiounsversécherungen: Wat huet d’Gesetz vun 2012 bruecht?

Neiegkeeten, Parlamentaresch Froen

D‘Gesetz vum 21. Dezember 2012 iwwert d’Reform vun der Pensiounsversécherung hat als Objektiv, andeems de cotisabele Minimum vun der fräiwëlleger Assurance vu ronn 300 Euro op 100 pro Mount erofgesat gouf, d’weidergefouert oder fräiwëlleg Versécherung am Fall vun temporären Ënnerbriechunge vun der berufflecher Carrière aus familiäre Grënn ze encouragéieren.

Deemools gouf ënnerstrach, dass dës Moossnam en éischte Schratt géif duerstellen, dee vun enger aktiver a volontaristescher Informatiouns- a Sensibiliséirungscampagne misst begleet ginn, fir d’Fraen ze encouragéieren sech komplett Assurancecarrièren opzebauen. An dem Kontext wëll d’LSAP-Deputéiert Cécile Hemmen an enger parlamentarescher Fro vum zoustännege Sozialminister gewuer ginn, ob et säit dem Gesetz vun 2012 eng Steigerung vun der Zuel vu fräiwëllege Versécherunge gouf fir déi familiär bedéngten Ënnerbriechunge vun der berufflecher Carrière auszegläichen, a wa jo, ob et deementspriechend Zuele gëtt.

Weider freet d’LSAP-Politikerin, ob d’Zuel vun agereechten Ufroen d’Limitatioun op 5 Joer rechtfäerdegt, déi agefouert gouf, fir déi als héich ageschate Käschte fir e Recht ouni Géigeleeschtung ze limitéieren. Schliisslech stellt d’Cécile Hemmen d’Fro ob eng Informatiouns- a Sensibiliséirungscampagne geplangt ass fir de sougenannte “pension-gap” tëscht Fraen a Männer ze evitéieren an d’individuell Rechter, virun allem bei enger Ënnerbriechung oder eng Reduktioun vun der berufflecher Aktivitéit, weider ze entwéckelen.

 


 

Monsieur Mars di Bartolomeo
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

Luxembourg, le 16 mars 2017

 

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 de notre règlement interne, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale.

La Loi du 21 décembre 2012 portant réforme de l’assurance pension, en réduisant le minimum cotisable de l’assurance volontaire de +/- 300 euros à 100 euros par mois, visait à encourager l’assurance continuée ou facultative en cas d’interruptions temporaires de la carrière professionnelle pour des raisons familiales.

A l’époque il a été souligné que cette mesure constitue un premier pas qui devra être accompagné d’une politique active et volontariste d’information et de sensibilisation pour encourager les femmes à se construire des carrières d’assurance complètes.

Au vu de ce qui précède, je souhaite poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale :

  1. Depuis l’entrée en vigueur de ces dispositions de la loi du 21 décembre 2012, y a-t-il eu une augmentation du nombre d’assurances volontaires pour couvrir les interruptions de carrière pour raisons familiales ? Si oui, existe-t-il des chiffres ou une étude pour illustrer l’effet de ces dispositions de cette loi ?
  1. Le nombre des demandes introduites justifie-t-il la limitation à une durée de cinq ans, laquelle avait été introduite pour limiter le coût, redouté cher, des droits sans contrepartie ?
  1. Une campagne d’information et de sensibilisation afin d’éviter le phénomène dit du « pension-gap » entre femmes et hommes et afin de développer les droits individuels notamment en cas d’interruption ou de réduction de l’activité professionnelle est-elle prévue ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

 

Cécile Hemmen
Députée