Wou ass d’Reform vun der Budgetsprozedur drun?

Am Oktober 2014, am Kader vun der Presentatioun vum Budgetsentworf fir 2015, huet de Finanzminister eng “kopernikanesch Revolutioun” ugekënnegt wat d’Gestioun vun den ëffentleche Finanzen ubelaangt, déi sech e.a. duerch eng ganz nei Manéier géif äussere fir de Staatsbudget opzestellen an ze exekutéieren.

Esou gouf dëse Budget “vun der neier Generatioun“ (BNG) opgrond vun engem Budgetiséierungsprozess „à base zéro“, aus dem och den “Zukunftspak” entstanen ass, opgestallt. E puer honnert Budgetsartikele goufe regroupéiert fir d’Struktur an d’Lecture ze vereinfachen. Fir déi éischte Kéier gouf och eng detailléiert pluriannuell Finanzprogrammatioun festgeluecht.

Allerdéngs ass de BNG just eng éischt Etapp an engem méi groussen an ambitiéise Reformprozess vun der budgetärer Architektur a Prozedur, e.a. op Basis vun enger 2011 vun der OCDE fir de Finanzministère realiséierter Etude.

Wëssend dass esou eng grondleeënd Reform eng Ofännerung an esouguer eng komplett Neifaassung vum Budgetsgesetz vun 1999 néideg mëscht, wëll den LSAP-Deputéierten Franz Fayot elo an enger parlamentarescher Fro un de Ressortminister wëssen, wat déi nächsten Etappen an der Ëmsetzung vun der Budgetsreform sinn, wou d’Aarbechten bei der Ofännerung vum Gesetz vun 1999 dru sinn, wéi eng Plaz an dëser Reform Konzepter ewéi z. B. der “budgétisation par objectifs” oder der Evaluatioun vu Resultater op Basis vun “indicateurs de performance” ageraumt gëtt, a schliisslech ob d’Realisatioun vu Pilotprojete mat verschiddene Ministèren oder Administratioune geplangt ass.


Monsieur Mars Di Bartolomeo
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

Luxembourg, le 29 juin 2016

 

Monsieur le Président,

Par la présente, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre des Finances.

En octobre 2014, dans le cadre de la présentation du projet de budget pour l’exercice 2015, Monsieur le Ministre des Finances avait annoncé une « révolution copernicienne » en matière de gestion des finances publiques luxembourgeoises, qui se traduirait e.a. par une toute nouvelle manière d’établir et d’exécuter le budget de l’Etat.

Ainsi, le budget dit « nouvelle génération » (BNG) fut élaboré suite à un processus de budgétisation à base zéro, dont émanait aussi le « paquet d’avenir ». Plusieurs centaines d’articles budgétaires furent regroupés afin de simplifier la structure du budget et d’en faciliter la lecture. Pour la première fois, une programmation financière pluriannuelle détaillée fut établie.

Or, le BNG ne constitue qu’une première étape dans un processus plus vaste et ambitieux de réforme de l’architecture et de la procédure budgétaires, sur base notamment d’une étude réalisée en 2011 par l’OCDE pour le compte du Ministère des Finances.

Sachant qu’une réforme en profondeur du cadre budgétaire national nécessiterait une modification, voire une refonte totale de la loi modifiée du 8 juin 1999 concernant le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre :

  1. Quelles seront les prochaines étapes de la mise en œuvre de la réforme budgétaire ? Où en sont les travaux de refonte de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat ?
  2. Dans cette réforme, quelle sera la place donnée aux concepts tels que la budgétisation par objectifs, l’évaluation des résultats sur base d’indicateurs de performance, etc. ?
  3. La réalisation de projets-pilote avec certains ministères ou administrations est-elle prévue ?

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’assurance de ma parfaite considération.

 

Franz Fayot

Député

 

Facebook
Twitter