Wien gëtt am Foyer an der Millebaach ënnerbruecht?

De Foyer an der Millebaach, eng “Structure d’accueil” fir bis zu 96 Persounen, soll an Zukunft Persounen ophuelen, déi de Flüchtlingsstatut zu Lëtzebuerg kruten.

An dem Kontext wëll den LSAP-Deputéierten Roger Negri an enger parlamentarescher Fro vun der Familljeministesch gewuer ginn, ob all déi 27 Persounen, déi entspriechend dem Accord tëscht der EU an der Tierkei op Lëtzebuerg koumen, am Foyer an der Millebaach logéiert goufen, ob virgesinn ass all déi Persounen, déi op Basis vun dem Accord an d’Land nach wäerte kommen, an dëser Struktur ënnerzebréngen, ob och aner Flüchtlingen heihi kommen a wéi laang dës Persounen hei bleiwe kënnen.

De Rez-de-Chaussée vum Foyer an der Millebaach gëtt aktuell gelount vun der Asbl “Maison des Associations”. Dës Associatioun organiséier eng Rei vun interkulturellen Aktivitéiten zu Lëtzebuerg an huet eng laang Experienz am interkulturellen an Integratiounsberäich.

Heizou freet de Roger Negri ob d’ “Maisons des Associations” no der Reaffectatioun vum Foyer hei bleiwe wäert, wann dëst net méiglech wier, ob d’Ministesch der Vereenegung eng Alternativ wäert ubidden, a schliisslech ob dës Asbl an d’Integratiounsaktivitéite vum Foyer agebonne gëtt.

 


 

 

Monsieur Mars Di Bartolomeo
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

Luxembourg, le 4 juillet 2016

 

 

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 de notre Règlement, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Madame la Ministre de la Famille et de l’Intégration.

Le foyer de Mühlenbach, structure d’accueil qui peut accueillir un maximum de 96 personnes, sera destiné dans le futur à l’accueil de personnes bénéficiant du statut de réfugié au Luxembourg.

Dans ce contexte, j’aimerais poser les questions suivantes à Madame la Ministre :

  • En mai 2016, 27 personnes ont été réinstallées au Luxembourg selon l’accord entre l’Europe et la Turquie. Est-ce que toutes ces personnes ont été logées au foyer de Mühlenbach ? Est-il prévu de loger toutes les personnes venant au Luxembourg selon cet accord dans le même foyer ?
  • Est-ce que d’autres personnes ayant obtenu le statut de réfugié au Luxembourg seront relogées au foyer de Mühlenbach ?
  • Pour combien de temps est-ce que ces personnes pourront rester au foyer de Mühlenbach ?

Actuellement, l’asbl « Maison des Associations », qui organise un nombre d’activités interculturelles au Luxembourg et possède une longue expérience dans le domaine interculturel et d’intégration, a loué des espaces au rez-de-chaussée du foyer de Mühlenbach.

  • Est-ce que la Maison des Associations restera au foyer de Mühlenbach suite à cette réaffectation du foyer ? Dans le cas où ceci ne serait pas possible, est-ce que Madame la Ministre proposera une alternative à la Maison des Associations ?
  • Est-il prévu d’impliquer cette asbl présente au foyer dans les activités d’intégration ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Roger Negri

Député

Facebook
Twitter