Wéi vill Fëscherpermise goufen an deene leschte Joeren ausgestallt a ween profitéiert vun de Recetten?

Zu Lëtzebuerg gëtt et verschidde Fëscherpermisen. Ënnerscheed gëtt e.a. tëscht de Permise fir Bannen- a fir Grenzgewässer (mat Däitschland).

D’Permise fir dës zwou Kategorië gi vun deene meeschte Gemengen ausgestallt. D’Permise fir Grenzgewässer ginn ausserdeem an de Guichete vum Enregistrement op einfach Presentatioun vun der Carte d’identité verkaf.

D’Permise fir Bannegewässer hirersäits ginn och vum « Service biologie et pêche » vum Waasserwirtschaftsamt zu Dikrech ausgestallt. An dësem Fall muss den Interesséierten fir d’éischt op den Enregistrement goen fir hei eng Quittung vum Bezuele fir den Enregistrement vum Permis ze kréien.

An dem Kontext wëll d’LSAP-Deputéiert Claudia Dall’Agnol elo vun den zoustännege Ministre fir Ëmwelt a Finanzen an enger parlamentarescher Fro gewuer ginn, ob opgrond vun deenen diverse Fëscherpermise mat verschiddene Prozeduren, d’Regierung eng Vereinfachung, e.a. informatesch, oder esouguer eng Uniformisatioun vun de Prozedure plangt?

Weider freet d’Claudia Dall’Agnol wéi vill Permisen an de Joeren 2013, 2014 an 2015 an deene verschiddene Kategorien fir Bannegewässer a fir Grenzgewässer vun der zoustänneger Administratioun ausgestallt goufen, wéi vill Recetten doduerch gemaach goufen a ween de Beneficiaire vun dëse Recetten ass, virun allem vun de Recetten déi aus dem Verkaf vu Permise fir d’Grenzgewässer stamen.

 


 

 

Monsieur Mars Di Bartolomeo
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

Luxembourg, le 21 avril 2016

 

 

 

 

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, j’ai l’honneur de poser la question parlementaire suivante à Madame la Ministre de l’Environnement et à Monsieur le Ministre des Finances.

Il existe au Luxembourg différents types de permis de pêche, qui varient en fonction de certains critères. On distingue notamment entre les eaux intérieures et les eaux frontalières (avec l’Allemagne).

Les permis pour ces deux catégories sont délivrés par la plupart des autorités communales. De plus, les permis pour les eaux frontalières sont également vendus aux guichets de l’Administration de l’enregistrement et des domaines sur simple présentation d’une pièce d’identité.

Les permis pour eaux intérieures quant à eux sont également délivrés auprès de l’annexe de l’Administration de la gestion de l’eau à Diekirch, Service biologie et pêche. Dans ce cas l’intéressé doit d’abord se rendre au guichet de l’Administration de l’enregistrement pour obtenir une quittance de paiement de l’enregistrement du permis.

Dès lors, j’aimerais poser les questions suivantes à Madame la Ministre de l’Environnement et à Monsieur le Ministre des Finances :

  • Etant donné la multitude de types de permis de pêche et les différentes procédures d’obtention, le Gouvernement envisage-t-il une simplification, notamment informatique, voire une uniformisation des procédures ?
  • Combien de permis de pêche ont été vendus par l’administration compétente au cours des années 2013, 2014 et 2015, au total et dans les différentes catégories du permis pour eaux intérieures d’un côté, et dans les différentes catégories du permis pour eaux frontalières de l’autre côté ?
  • A combien s’élevaient les recettes pour les différents types de permis pour les années 2013, 2014, 2015 ?
  • Qui sont les bénéficiaires de ces recettes, notamment des recettes provenant des permis de pêche pour eaux frontalières ?

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

 

Claudia Dall’Agnol

Députée

Facebook
Twitter