Verschwendung vu Liewensmëttel: Wéi eng Fortschrëtter goufe gemaach?

An deene leschten Deeg ass an de (soziale) Medien d’Informatioun zirkuléiert vun enger grousser Quantitéit Brout, déi illegal an der Natur entsuergt gouf. De Schëllege gouf anscheinend identifizéiert an eng Enquête ass amgang. Trotzdeem riicht dësen Eenzelfall d’Opmierksamkeet op e Neits op d’Verschwendung vu Liewensmëttel.

An hirer Äntwert op dem LSAP-Deputéierten Franz Fayot seng parlamentaresch Fro Nr. 2123 vum 3. Juni 2016 haten de Wirtschaftsminister an d’Ëmweltministesch e.a. erkläert, dass en Aarbechtsgrupp mat den Haaptacteuren, déi vun der Liewensmëttelverschwendung betraff sinn, amgang wier eng Reih vun Aktioune virzebereeden.

An enger neier parlamentarescher Fro haakt de Franz Fayot elo no a freet, wéi eng Aktiounen am leschte Joer ëmgesat goufen, ob e Monitoring vun de Fortschrëtter gemaach gëtt an ob eng Upassung vum legale Kader a cibléiert Sanktioune kéinten zu enger Reduktioun vun der Verschwendung vu Liewensmëttel féieren.

Den LSAP-Politiker verweist dann och op eng Etüd vum Ëmweltministère mam Titel „Aufkommen, Behandlung und Vermeidung von Lebensmittelabfällen im Großherzogtum Luxemburg“ am Februar 2016 a freet ob d’Donnéeën, déi an dësem Kader gesammelt goufen regelméisseg aktualiséiert ginn fir esou d’Evolutioun vun der Situatioun kënnen ze suivéieren.

 


 

Monsieur Mars Di Bartolomeo
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

                                                                                                                               Luxembourg, le 20 juillet 2017

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, j’ai l’honneur de poser la question parlementaire suivante à Madame la Ministre de l’Environnement et à Monsieur le Ministre de l’Economie.

Ces derniers jours, les médias ont repris une information circulant sur les réseaux sociaux quant à une décharge illégale de pain. Le coupable a apparemment été identifié et une enquête est en cours. Néanmoins, ce fait particulier attire à nouveau l’attention sur le sujet du gaspillage alimentaire.

Dans leur réponse commune à ma question parlementaire n° 2123 du 3 juin 2016, Monsieur le Ministre de l’Economie et Madame la Ministre de l’Environnement avaient entre autres fait savoir qu’un groupe de travail regroupant les principaux acteurs concernés par le gaspillage alimentaire était en train de préparer un certain nombre d’actions.

  • Quelles sont les actions qui ont été mises en œuvre au cours de l’année passée ?
  • Est-ce qu’une adaptation du cadre légal et des sanctions ciblées pourraient contribuer à une réduction du gaspillage alimentaire ?
  • Est-ce qu’un monitoring des progrès réalisés a été mis en place ?

Le ministère de l’Environnement avait publié une étude intitulée « Aufkommen, Behandlung und Vermeidung von Lebensmittelabfällen im Großherzogtum Luxemburg » en février 2016.

  • Est-ce que les données relevées dans le cadre de cette étude sont régulièrement mises à jour de façon à permettre un suivi de l’évolution dans ce domaine ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Franz Fayot
Député

 

Facebook
Twitter