Neie Verwaltungssëtz vun ArcelorMittal : Goufen national Architektebüroe gezielt vum Concours ausgeschloss?

An engem oppene Bréif un de Premierminister huet den „Ordre des Architectes et des Ingénieurs-conseils“ (OAI) sech beklot, dass ënnert den aacht Architektebüroen, déi vum Fonds Kirchberg a vun ArcelorMittal fir d’Soumissioun vun engem Projet fir den neie weltwäite Verwaltungssëtz vum Stolkonzern zeréckbehale goufen, kee lokale Büro war. Den OAI ass der Meenung, dass d’Kritäre fir d’Participatioun formuléiert waren, fir de facto Lëtzebuerger Büroen auszeschléissen.

An enger parlamentarescher Fro wëll den LSAP-Deputéierten Yves Cruchten vum zoustännegen Infrastrukturminister gewuer ginn, ob  hien d’Meenung vum OAI deelt, dass de Fonds Kirchberg, den als Ierwpächter den Terrain zur Verfügung stellt, dofir hätt kënne suergen, dass d’Reegele fir eng Participatioun och am Sënn vun den nationalen Architektebüroe formuléiert gi wieren a wa jo, firwat dëst net geschitt ass.

Weider freet den LSAP-Politiker ob de Minister der Meenung ass, dass verschidde Kritären, virun allem den, dass d’Büroe missten op d’mannst 100 Leit beschäftegen, dorënner mindestens 80 diploméiert Architekten, duerch eppes anescht kënne justifiéiert ginn, wéi dass national Architektebüroe sollten ecartéiert ginn.

Schliisslech wëll den Yves Cruchten nach wëssen, ob de Minister an Zukunft wëll sécher stellen, dass national Architektebüro d’Méiglechkeet kréien, fir sech um Concours fir emblematesch national Projeten kënnen ze bedeelegen.

 


 

Monsieur Mars Di Bartolomeo
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

Luxembourg, le 23 mai 2017

 

Monsieur le Président,

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaite poser la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures.

Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre, l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-conseils (OAI) s’est plaint du fait qu’aucun bureau d’architecture local n’avait été invité lorsque le Fonds d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau de Kirchberg et ArcelorMittal avaient sélectionné huit bureaux d’architectes pour soumettre un projet de nouveau siège social mondial d’ArcelorMittal. L’OAI estime que les critères de participation établis pour cette consultation visaient de facto à exclure les bureaux établis au Luxembourg.

Monsieur le Ministre partage-t-il l’avis de l’OAI que le Fonds Kirchberg aurait pu veiller, en tant que bailleur emphytéotique mettant à disposition le terrain, à ce que les règles de la consultation soient propices à la participation des bureaux d’architecture nationaux ? Dans l’affirmative, pour quelles raisons le Fonds Kirchberg ne l’a-t-il pas fait ?

Monsieur le Ministre estime-t-il que certains critères de participation, notamment celui d’un effectif total minimal de 100 personnes, dont au moins 80 architectes diplômés, n’avaient autre justification que celle d’écarter les bureaux d’architecture nationaux ?

Comment Monsieur le Ministre compte-t-il à l’avenir veiller à ce que l’opportunité de concourir pour des projets nationaux emblématiques reste ouverte pour les bureaux d’architecture nationaux ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Yves Cruchten
Député

Facebook
Twitter