Ginn d’Narkosmëttelen zu Lëtzebuerg knapp?

Laut verschiddene belsche Medien géif et eescht Problemer ginn et, wat d’Versuergung mat Narkosmëttelen (“anesthésiques”), net nëmmen um Niveau vun de belsche Spideeler mee och um europäesche Niveau. D’ Problemer mat de Stocken a ganz Europa wieren dorobber zeréckzeféieren, dass eng Fabrick vum Pharmagrupp GSK (GlaxoSmithKline) zu Parma an Italien hir Produktioun ausgesat huet.

Um Internet-Site vu GSK gesäit een ausserdeem, dass aacht vun eelef Narkosmëttelen “out of stock” sinn, déi aner dräi stinn op “low stock” bzw. “intermittent stock ».

Dës Informatioun ass ëmsou méi inquietant, well déi gestoppte Fabrick och fir d’Pharmafirma Janssen-Cilag produzéiert.

An dem Zesummenhang wëll d’LSAP-Deputéiert Cécile Hemmen an enger parlamentarescher Fro vun der Gesondheetsministesch a vum Sozialminister gewuer ginn, ob si informéiert sinn iwwert de Risiko vun enger Pénurie, a wa jo, ob si entspriechend Moossnamen um nationalen Niveau getraff hunn. Weider wëll d’LSAP-Politikerin wëssen, ob dës Knappheet schonn en Afloss op de Präis vun Narkosmëttelen huet, wéi et mat der Disponibilitéit vu Generiquen ausgesäit an ob e Risiko besteet, dass d’Zuel vun den Operatiounen zu Lëtzebuerg muss zeréck gefuer ginn.


 

 

Monsieur Mars Di Bartolomeo
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

Luxembourg, le 4 juillet 2016

 

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 de notre règlement interne, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Madame la Ministre de la Santé et à Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale.

D’après les informations de MediPlanet reprises par le journal belge Le Soir, il y aurait un sérieux risque de pénurie de médicaments anesthésiques non seulement dans les hôpitaux belges mais au niveau européen.

Il y aurait en effet des problèmes de stocks dans toute l’Europe suite à une suspension de la production survenue au niveau de la fabrication par l’usine GSK (GlaxoSmithKline) à Parme en Italie.

D’ailleurs sur le site Web du fabricant GSK les informations concernant les stocks d’anesthésiques renseignent « out of stock » pour huit des onze produits listés et « low stock » respectivement « intermittent stock » pour les trois autres produits.

Cette information est d’autant plus inquiétante que l’usine stoppée temporairement fabrique aussi pour le compte de Janssen-Cilag.

Au vu de ce qui précède, j’aimerais poser les questions suivantes à Madame la Ministre de la Santé et à Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale :

  1. Madame et Monsieur les Ministres sont-ils informés de ce risque de pénurie ?
  1. Dans l’affirmative, quelles mesures ont été prises pour répondre à ce risque au niveau national ?
  1. Est-ce que cette pénurie a d’ores et déjà une influence sur les prix des médicaments anesthésiques ? Qu’en est-il de la disponibilité de génériques ?
  1. Y a-t-il un risque de voir le nombre des opérations réduit au Luxembourg ?

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

 

Cécile Hemmen

Députée

Facebook
Twitter