Ënnerstëtzt Lëtzebuerg weiderhin den aktuellen, staark ëmstriddenen EPO-President?

Säit geraumer Zäit gëtt et am Europäesche Patentamt („European Patent Office”, EPO) e Sozialkonflikt tëscht engem Deel vum Personal (an hirer Gewerkschaft) an der EPO-Direktioun am hollänneschen Den Haag.

Am Mëttelpunkt vun den Ausernanersetzunge steet de President vum EPO, de Benoît Batistelli. Hien huet e.a. verschidde Mesurë vis-à-vis vun de Gewerkschaften decidéiert, déi doropshin awer vun der Cour d’Appel vun Den Haag annuléiert goufen, well dës Mesurë contraire zu der europäescher Mënscherechtskonventioun wieren.

Déi hollännesch Regierung huet dunn awer d’Exekutioun vun dësem Arrêt verhënnert, mam Argument, dass d’Patentamt als international Organisatioun Immunitéit géif genéissen.

Vum Verwaltungsrot krut den EPO-President allerdéngs am Mäerz 2016 dunn e „Blâme“ an an enger vun enger Majoritéit vun deenen am Conseil vertruedene Länner approuvéierter Resolutioun gouf hien opgefuerdert d’Mesurë géint d’Gewerkschaftler anzestellen a verschidden Ännerungen, z.B. wat d’Verbesserung vun de Rechter vun de Personalvertrieder ubelaangt, duerchzeféieren.

Den EPO-President schéngt dëser Opfuerderung awer net wëllen nozekommen an huet esouguer weider ëmstridde Reformen proposéiert. Ewéi aus engem „geleakte“ an den 1. Juni 2016 publizéierte Bréif erviergeet, hunn d’Chambres de recours vum EPO dës staark kritiséiert, well si d’Onofhängegkeet vun de Justizorganer vum EPO géifen aschränken an international Rechtsprinzipien net respektéieren.

Verschiddenen Informatiounen no, géif Lëtzebuerg, wann et den 29. an 30. Juni bei der Reunioun vum Verwaltungsrot zu engem Vote kéim, den aktuelle President awer wieder ënnerstëtzen.

An dësem Kontext well d’LSAP-Deputéiert Claudia Dall’Agnol elo an enger parlamentarescher Fro vum zoustännege Wirtschaftsminister wëssen, ob him dës rezent Entwécklunge bekannt sinn, ob d’Lëtzebuerger Regierung den aktuellen EPO-President weiderhin wäert ënnerstëtzen, dëst obwuel e.a. d’Mesurë vum aktuellen EPO-President als contraire zu der europäescher Mënscherechtskonventioun bewäert goufen, a wa jo, wat d’Grënn fir dës Haltung sinn.


 

Monsieur Mars Di Bartolomeo
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

Luxembourg, le 3 juin 2016

 

 

Monsieur le Président,

Par la présente, je souhaite poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Economie.

Depuis quelques années déjà un conflit social au sein de l’Office européen des brevets (OEB) oppose une partie du personnel de l’OEB et leur syndicat, d’un côté, à la direction de l’OEB à Rijswijk (Pays-Bas), de l’autre (cf. mes questions parlementaires n°338 du 6 juin 2014 et n° 1018 du 25 mars 2015).

Au sein du différend se trouve le président de l’OEB, M. Benoît Battistelli, en raison de différentes mesures que ce dernier a décidées à l’encontre du syndicat. Un arrêt de la Cour d’appel de La Haye a par ailleurs ordonné l’annulation de ces mesures au motif que ces dernières seraient contraires aux droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l’Homme.

Or, le gouvernement néerlandais a empêché l’exécution de l’arrêt en invoquant l’immunité dont bénéficierait l’OEB en tant qu’organisation internationale dans les Etats parties. Néanmoins en mars dernier, le président de l’OEB aurait reçu un blâme de la part du conseil d’administration et dans une résolution approuvée par la majorité des 38 pays représentés au conseil, le président Battistelli aurait été invité à faire cesser les mesures envers les syndicalistes et à opérer un certain nombre de changements notamment en reconnaissant les droits des représentants du personnel. En cas de non-respect de cette résolution, le président de l’OEB risquerait des conséquences beaucoup plus lourdes de la part du conseil d’administration.

Or, d’après les dires du syndicat, M. Batistelli n’envisagerait nullement de respecter la résolution sus-mentionnée, mais au contraire, préparerait de nouvelles réformes controversées e.a. en matière d’assurance-maladie et de procédure de licenciement. Dans ce contexte, un site internet britannique a publié en date du 1er juin 2016 une lettre dans laquelle les Chambres de recours de l’OEB ont vivement critiqué ces réformes. Celles-ci auraient comme but une diminution de l’autonomie et de l’indépendance de l’organe juridique que constituent les Chambres de recours de l’OEB et ne respecteraient pas les principes internationalement reconnus de l’indépendance des pouvoirs juridiques.

Il me revient que lors de la prochaine réunion du conseil d’administration le 30 juin prochain à Munich, le Luxembourg envisagerait, en cas de vote, de s’exprimer en faveur du président actuel.

Au vu de ce qui précède, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre :

  • Monsieur le Ministre peut-il confirmer ces développements récents dans le dossier du conflit social au sein de l’OEB ?
  • Monsieur le Ministre peut-il confirmer que le Luxembourg, en cas de vote, s’exprimera en faveur du président en fonction malgré le fait que ce dernier ait adopté des mesures, qui selon la Cour d’appel de La Haye sont contraires aux droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l’Homme, et malgré son refus de respecter la résolution adoptée par le conseil d’administration au mois de mars ?
  • Dans l’affirmative, Monsieur le Ministre peut-il donner les raisons pour cette intention de vote ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Claudia Dall’Agnol

             Députée

 

Facebook
Twitter