Europa.
Kloer.
Anescht.
De ganzen LSAP Europaprogramm op:
europa.lsap.lu
Loading Events

LSAP Gemeng Fréiseng – Informatiounsversammlung - Al Gemeng

Donneschdeg 19.04.2018
20:00 / Frisange
route de Luxembourg

Informatiouns-Versammlung fir d'Bierger aus der Gemeng Fréiseng zum Thema "Mobilitéit, Verkéier a Landesplanung".

Riedner ass de Georges Engel, Député-Maire vun der Gemeng Suessem a Member vun der Commission du Développment durable an der Chamber.

Am Kalenner androen