LSAP Esch on Bike-Tour

Gudd fir Esch!
De W-E si mäer mam Test-Team den bestoenden Escher Vëlosreseau ofgefuer. Opfalend ass, dass de Bestand in Punkto Marquage an Signalisatioun ferm hippt.
Fir den Escher Servicer ënner d’Ärem ze gräifen, wäerte mäer eng Lëscht erareechen, wou mat wéineg finanziellem Opwand, de Reseau konform no Code de la Route, respektiv no der nationaler “Velosbibel” veloplangen.lu muss gesaat ginn. ??