De Gemengerot

Eis Memberen am Gemengerot

Vera SPAUTZ

Fraktiounsspriecherin

Jeff DAX

Henri HINTERSCHEID

Mike HANSEN

Jean TONNAR