De Gemengerot

Eis Memberen am Gemengerot

Vera SPAUTZ

Fraktiounsspriecherin

Formatioun / Beruff

Presidentin, Zarabina asbl

Politesch Mandater

Gemengeconseiller

Mandater a Veräiner

/

Stéphane BIWER

Formatioun / Beruff

Staatsbeamten

Politesch Mandater

Gemengeconseiller

Mandater a Veräiner

Member, Comité CS Fola

Jean TONNAR

Formatioun / Beruff

Affekot

Politesch Mandater

Gemengeconseiller

Mandater a Veräiner

/

“Cela semble toujours impossible, jusqu’à ce qu’on le fasse.” Nelson Mandela

Mike HANSEN

Mike HANSEN

Formatioun / Beruff

Master an International Business Management & European Studies

Politesch Mandater

Gemengeconseiller

Mandater a Veräiner

Trainer, Boxclub Esch

Member, Comité Boxclub Esch

Member, Verwaltungsrot CIGL Esch

“Si la jeunesse n’a pas toujours raison, la société qui la méconnaît et qui la frappe a toujours tort.” François Mitterand

Jeff DAX

Formatioun / Beruff

Gemengebeamten

Politesch Mandater

Gemengeconseiller

Mandater a Veräiner

President, FC Commune (Equipe vun der Escher Gemeng am Kooperativfussball)