E Wiessel am Gemengerot

News

No der Nominatioun vum Taina Bofferding als Innen- a Chancëgläichheetsminister an d’LSAP Regierungsequipe, rutscht de Jeff Dax fir d’LSAP an de Gemengerot vun der Stad Esch no.

De Jeff huet 35 Joer an ass säit senger Jugend an eiser Gemeng politesch engagéiert. Hien wunnt mat seng Famill zu Esch am Quartier Neiduerf an ass gléckleche Papp vun 3 Kanner. Berufflech ass hien zoustänneg fir d’Effentlechkeetsaarbecht zu Schëffleng op der Gemeng.

Mär wënschen him alles Guddes a sengen Aktivitéiten a sinn iwwerzeegt datt hie säi Bescht gëtt.

Dem Taina Bofferding soe mär e grousse Merci fir säi jorelangen Asatz am Gemengerot a wënschen him weiderhin vill Erfolleg.