Eng nei Konventioun fir d’“Lëtzebuerger Gesellschaft fir Nei Musek” (LGNM)?

D’lescht Joer huet de Kulturministère d‘Konventioun tëscht dem Staat an der “Lëtzebuerger Gesellschaft fir Nei Musek” (LGNM) gekënnegt. Dës Associatioun geréiert e.a. de musikaleschen Ensembel “Luxembourg Sinfonietta” de regelméisseg Wierker vu Lëtzebuerger Kompositeuren opféiert. Si verfügt ausserdeem iwwert en Dokumentatiounszentrum mat méi ewéi 2.000 Partitiounen vun zäitgenössege Wierker. 1983 gegrënnt, gouf d’LGNM 1999 als “association d’utilité publique” unerkannt opgrond vu hiren Aktivitéiten fir d’Promotioun vun der zäitgenëssescher lëtzebuerger Musek.

An dem Kontext freet den LSAP-Deputéierten Georges Engel elo an enger parlamentarescher Fro den zoustännege Kulturminister op hie plangt, eng nei Konventioun mat der LGNM auszehandelen, wat d’Konsequenze vun der Resiliatioun vun der virëschter Konventioun war (ob d’LGNM z.B. huet misste Leit entloossen) a schliisslech ob, de Staat opgrond vun der Unerkennung vun der Associatioun als “d’utilité publique” net den ëffentleche Finanzement misst garantéieren.


 

 

Monsieur Mars Di Bartolomeo
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

                                                                                                                                  Luxembourg, le 15 avril 2016

 

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, j’ai l’honneur de poser la question parlementaire suivante à Monsieur le Premier Ministre, Ministre de la Culture.

L’année passée, le Ministère de la Culture a résilié la convention entre l’Etat et la « Lëtzebuerger Gesellschaft fir Nei Musek (LGNM) ». Cette association gère entre autres l’ensemble musical « Luxembourg Sinfonietta » qui interprète régulièrement des œuvres de compositeurs luxembourgeois. Elle dispose également d’un centre de documentation regroupant plus de deux mille partitions d’œuvres contemporaines. Fondée en 1983, LGNM a été reconnue « association d’utilité publique » en 1999 pour ses activités de promotion de la musique contemporaine luxembourgeoise.

Dans ce contexte, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de la Culture :

  • Est-ce que le Ministère a l’intention de négocier une nouvelle convention avec l’association « Lëtzebuerger Gesellschaft fir Nei Musek (LGNM) » ?
  • Quelles ont été les conséquences de la résiliation de la convention entre LGNM et l’Etat ? L’association a-t-elle notamment dû supprimer des postes de travail suite à cette résiliation ?
  • L’association ayant été reconnue d’utilité publique, l’Etat n’est-il pas tenu de garantir un financement public ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

 

Georges Engel

                                                         Député

Facebook
Twitter